Bestyrelsesarbejdet:

Informationer fra bestyrelsen vil i fremtiden blive tilsendt bådejere som nyhedsbreve.

Nyt fra bestyrelsesmødet  12. december 2023 (Næste bestyrelsesmøde den 23. januar 2024):

 • Oprensning af sejlrenden til Lynæs gl. havn er afsluttet for 2023. Arbejdet udført af Rederiet Høj i samarbejde med SCT Transport er udført til stor tilfredshed. Oprensning af sejlrenden til lystbådehavnen udføres i starten af 2024.
 • Projektet for landudvidelsen mod øst følger planen.
 • Bestyrelsen er meget stole over, at Lynæs Havn er valgt som “ÅRETS HAVN 2023”, og vil på startegimødet i januar 2024 drøfte, hvordan det kan markeres til glæde for mange.
 • Bestyrelsen ser på muligheder for en opfriskning af havnens 8 år gamle hjemmeside.
 • Lynæs Havn har på baggrund af en ansøgning, modtaget 20 stk. børneredningsveste til udlån, doneret af Tryg Fonden.
 • Dato for generalforsamling er lørdag den 16. marts 2024 kl. 10 i Hundestedhallen.
 • Dato for ”FRIVILLIG ARBEJDSDAG 2024 på Lynæs Havn” er lørdag den 25. maj 2024 kl. 08,
 • Mulige aktiviteter for ”HAVNENS DAG 2024” (Lørdag den 08. juni 2024) drøftes med klubber og virksomheder på havnen.

Nyt fra bestyrelsesmødet  14. november 2023:

 • Antallet af betalende gæster i Lynæs Havn nåede i 2023 alligevel op på 3.200 – trods den blæsende sommer. (næsten på niveau 2022)
 • Ny computer til betalingsanlægget er monteret.
 • Varmelegemer i saunaovnene er defekte. Bestyrelsen besluttede udskiftning af de 2 stk. ovne.
 • Udlægning af plastarmering på vinterpladsarealet ”trekantarealet” er afsluttet. Der indhentes tilbud på vinterpladsarealet/P-pladsen ”firkanten”.
 • Havnen kommer til at mangle bådstativer efterår 2024. Mulige indkøb planlægges.
 • Oprensning af sejlrender er planlagt med start ultimo november 2023. Udføres af Rederiet Høj i samarbejde med SCT Transport.
 • Det har været en ”hård omgang” for personalet at nå at få både op på land inden sejlrendeoprensningen.
 • Der er udført årseftersyn af havnens kraner. Der har været udfordringer med den “øverste” mastekran.
 • I vintermånederne fortsætter personalet med beklædning af Vestkajens skørter.
 • Der indhentes tilbud på opgradering af strømforsyningen til havnen (125 Amp).
 • Havnens økonomi er god . Resultatet for 2023 forventes lidt bedre end budgetteret.
 • Bestyrelsen besluttede at investere i et nyt økonomisystem/digitalisering af Lynæs Havn. (De nuværende manuelle bogførings-, betalings-, bookings-, arkiv- og venteliste-løsninger erstattes.) På sigt kan det nye system udvides til også at omfatte gæstepladsreservationer og individuel betaling af el-forbrug på broerne.
 • I november 2023 foretager Fredningsnævnet for Nordsjælland besigtigelse på Lynæs Havn, hvor havnens ansøgning om dispensation til flytning af 2 stk. sheltere og etablering af plantebælte skal drøftes.

Nyt fra bestyrelsesmødet  02. september 2023 :

 • Antallet af betalende gæster har varieret meget på grund af vejret. Vi når ikke resultat fra 2022.
 • Pr. 01sep2023: 2.798 gæsteanløb (2.383 både, 385 campere og 30 træskibsbåde.
 • (Pr. 01sep2022: 3.045 gæsteanløb (2.562 både, 441 campere og 42 træskibsbåde.)
 • Vaskemaskine og tørretumbler er udskiftet.
 • Lamellerne i pumpestationen er udskiftet.
 • Bestyrelsen besluttede at igangsætte græsarmeringen på trekanten (1.400 m2) med plast som testarealet.  Arbejdet startes medio sep2023.
 • Der er lagt 32 krandage ind i kalenderen frem til 15. november, hvor oprensningen af sejlrender planlægges igangsat.
 • Der er oprenset 150 tons budmateriale for at sikre tilstrækkelig dybde ved den store kran.
 • Mulige standardprodukter for en ny vejrstation på havnen undersøges.

Nyt fra bestyrelsesmødet  23. maj 2023:

 • Forlængerstykket på de nyeste el-standere er repareret.
 • Lørdag aften var hele havnen næsten uden strøm – et par mastesikringer ”var gået” –  på grund af overbelastning.
 • Dansk Dørteknik, har justeret dørpumper i badebygningen og mastehuset, samt udskiftet elektrisk lås i saunabygningen.
 • Azobe -tømmer til vestkajens hammer er ankommet til savværket.
 • Slæbestedet er renoveret.
 • Nye dispensere til toiletpapir og sæbe er opsat.
 • Kileremme til brændstofpumperne er udskiftet.
 • Rusen på legepladsen er skåret op, og skal repareres.
 • Der står stadig ca. 80 både på land. “Trekanten” skulle være uden både pr. 15. maj
 • Fjernbetjeningen til den store kran er udskiftet.
 • Forslag til opgaver til frivilligdagen den 10. juni 2023: Plastrør på oplevelsesbro, restaurering af molefyrets øverste del inkl. arbejdsplatform, reparation og opretning af plantekasser inkl. blomster, sti til og platform ved bro 18, diverse maleropgaver, beskæring af beplantninger ved skrænten.
 • Tidsplaner for oprensning af sejlrender og etablering af nyt landareal mod øst er stadig ukendte.
 • Retssagen med Lynæs Bådværft er afsluttet.

Nyt fra bestyrelsesmødet  11. april 2023 (Næste bestyrelsesmøde 23. maj 2023):

 • Bestyrelsen konstituerede sig som sidste år med: Gert Møller, formand – Tobias S. Larsen, næstformand – Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Generalforsamlingen forløb godt med 63 stemmeberettigede (heraf 6 med fuldmagt) – sidste år 73 stemmeberettigede. Referat er lagt på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen drøftede muligheden for at invitere udvalgte interessenter til at deltage på en del af et bestyrelsesmøde.
 • Kraftigt trådhegn som erstatning for materielcontaineren på havneforpladsen opstilles efter påske.
 • Havnefogeden indkøber azobe-træ til hammeren på Vestkajen.
 • Renovering af bedding udføres, når der er tid, lav vandstand og udsigt til egnede vejrforhold.
 • Bestyrelsen tilsluttede sig havnefogedens indstilling om, at udskifte toiletgarniture (sæbe og papir).

Nyt fra bestyrelsesmødet 06. marts 2023:

 • Låsesystemet på familiebad og handicapbad ændres til et mere brugervenligt system.
 • Materielcontaineren på havneforpladsen fjernes, og erstattes af et midlertidigt kraftigt trådhegn.
 • Idet landudvidelsen ikke udføres dette forår, flyttes shelterne tilbage og sikres mod stormvejr.
 • Krantider er lagt på hjemmesiden.
 • Ansøgning om tilladelse til oprensning af sejlrender er afsendt til Miljøstyrelsen – oprensningen forventes udført sent i 2023.
 • Indkaldelsen til generalforsamlingen i Lynæs Havn A.m.b.a. er udsendt inkl. sammendrag af årsrapport for 2022.

Nyt fra bestyrelsesmødet 06. februar 2023:

 • Et par bestyrelsesmedlemmer har mødtes med Lynæs Jollelav, vedr. dagligdagen på havnen og jollelavets ønsker til eventuelle fremtidige projekter.
 • Lynæs Havn har søgt TrygFonden om tilskud til 20 stk. børne-redningsveste til udån ifm. f.eks. krabbefiskerei fra broerne.
 • Alle 450 stk. RCD/HPFI-relæer på broerne udskiftes, og eventuelle defekte CE-stik udskiftes.
 • Vestkajen udbedres for sætningsskader i belægningen og defekte afløb.
 • Havnefogeden drøfter muligheder for udlægning af badeplatform med Lynæs Havbad.
 • Montering af azobe-tømmer på Vestkajen har givet udfordringer ift. valg af det rigtige værktøj og dårligt vejr, men vi er da i gang oplyser Morten.
 • Med FLID som rådgiver, arbejdes der på en ansøgning til Miljøstyrelsen for oprensning af sejlrenderne.

Nyt fra bestyrelsesmødet 13. december 2022 :

 • Miljøprøverne der er taget af havbunden i bassinet inden for sydmolen / øst for bro 7 viser ikke forurening. Det betyder, at der kan arbejdes videre med forslaget om eventuel uddybning.
 • Betalingsanlægget for brændstof er opgraderet til kontaktløs betaling.
 • Mulighed for salg af grøtsager fra “vejbod” på havnen i sommermånederne undersøges.
 • Mulighederne for plantning af flere træer og buske på havnen undersøges igen.
 • Mulighederne for sponsorering af børne-redningsveste til udlån i forbindelse med “krabbefiskeri” på havnen undersøges.
 • Regnskabet for 2022 forventes som budgetteret.
 • Der er konstateret fejl på en del af RCD/HPFI-relæer på broerne.
 • Der er rammet nye pæle, hvor eksisterende var knækket.
 • Forsøget med græsarmering på landpladsen ”Trekanten” er udført. Resultatet vurderes efter bådisætning foråret 2023.
 • Der er annonceret efter en ny havneassistent, da Tomas har har fundet sit ønskejob.
 • Julearrangementet på havnen den 4. december 2022 med DSRS-Søredningen som initiativtager var en stor succes, der bør gentages.
 • Havnefogeden undersøger muligheder for ny leverandør af bådstativer, da nuværende leverandør stopper produktionen.
 • Havnens bestyrelse har udfordringer med myndighedstilladelser til oprensning af sejlrenderne.

Nyt fra bestyrelsesmødet 11. oktober 2022 :

 • Betalingsanlægget for brændstof skal opgraderes til kontaktløs betaling.
 • Havnens legeplads er synet, og defekte dele er fjernet.
 • Låseautomatikken på toiletbygningens handicaptoilet justeres.
 • RCD/HPFI-relæer på broerne efterses.
 • Havnen har indlejet materiel-container til tyverisikker opbevaring af opklodsningstræ.
 • Toilet- og badebygningen og de decentrale toiletter lukkes fra midt i november.
 • Materialer til prøve på græsarmering på landpladser er leveret.
 • Bestyrelsen har afholdt møder med flere interesserede forpagtere til havnens Gill & Ishus.

Nyt fra bestyrelsesmødet  02. september 2022:

 • Der er ingen tvivl om, at Lynæs Havn er en populær havn, og vi har modtaget mange positive tilkendegivelser. Det gælder både vore toiletter og havnen generelt. Udfordringerne med dørautomatikken til handicapbad- og toilet søges afhjulpet.
 • Legepladsens nye vandaktivitet er godkendt og åbnet – til glæde for rigtig mange.
 • Antallet af gæster i 2022 er rundet 2.555 både, 440 campere og 42 TS-skibe, en fremgang på 11,8% ift. 2021.
 • Brændstofsalget følger ikke med stigningen af gæster. 10.000 liter under salget i 2021.
 • Med mange gæster bliver der også problemer med meget affald. Havnen afventer ny affaldsplan fra Halsnæs Forsyning/Halsnæs Kommune.
 • Frivilligdagen forløb rigtig fint – ønsket om flere oaser/grillplatforme på havnen planlægges udført næste år.
 • Bådoptagningsdage for efteråret er lagt på hjemmesiden.
 • Den primære vinteropgave for havnens personale (Morten og Tomas) bliver montering af Azobe-tømmer langs kranområde og Vestkaj.
 • Godkendelsen for uddybningen af vore sejlrender trækker ud.

Nyt fra bestyrelsesmødet  24. maj 2022:

 • Det er aftalt med badeklubben, at administrationen af adgangen til bade- og saunabygningen overgår til havnekontoret.
 • Generalforsamlingen 2023 bliver lørdag den 18. marts 2023.
 • Kun rosende ord om den nyrenoverede toiletbygning. Der er lidt udfordringer med døråbningsautomatik til handicap/familierummene. Ved døre er lagt dørriste og indvendige måtter, og der er monteret beskyttelsesplader på vægge under håndtørrer. Der planlægges opsat ekstra bænke.
 • Det gik rigtigt fint med skoleerhvervspraktikanten i uge 18.
 • Den lille kran på vestkajen har været ude af drift – relæ er udskiftet.
 • Der er søsat ca. 245 både, men der står stadig mange både på landpladserne.
 • Der har været lidt forsinkelser på søsætningen på grund af defekte køleslanger på den lille Manitou og hydraulikken på den gule bådvogn.
 • Placeringen af legepladsens kommende vandaktivitet er aftalt.
 • Frivilligdagen lørdag den 11. juni 2022 kl. 08-14:30 er planlagt med diverse arbejdsopgaver. (Bygning af ny grillplads på midtermolen, bygning af nye blomsterkasser og bænke, montering af plastrør på oplevelsesbroens nye pæle, reparation af bænke, diverse malerarbejder og plantning af blomster). Havnen  arrangerer morgenmad og frokost. Tilmelding til havnekontoret.
 • Bestyrelsen har drøftet forslag til plantning af en række træer ved legepladsen og en hæk langs østsiden af “trekantarealet” mod eksisterende landudvidelse.
 • Nyhedsbrev er udsendt til bådejere den 24. maj 2022.

Nyt fra bestyrelsesmødet  12. april 2022 :

 • Bestyrelsen konstituerede sig som forrige år, med Gert Møller-formand, Tobias S. Larsen-næstformand og Ole Steen Lintrup-sekretær.
 • Til vandaktiviteten på havnens legeplads er pt. modtaget bevillinger på kr. 185.000,- så projekt kan igangsættes. Muligheder for genanvendelse af vandet undersøges.
 • Lynæs Sejl- og Kajakklub vil gerne stå som arrangør af “Havnens Dag” – men det bliver først i 2023.
 • Supplerende pæle på oplevelsesbroen er rammet. Bestyrelsen aftalte, at pælene suppleres med sorte plastrør for at imødegå pæleorm.
 • De 10 stk. forsøgspæle (plastindkapslede WOPAS-træpæle) er leveret.
 • Vandrør i målerbrønd er knækket – er frigravet og udskiftet.
 • Bestyrelsen besluttede, at rengøringsfirmaet rengør toiletterne dagligt når sejlsæsonen rigtigt starter (maj-aug).
 • Der bygges flere blomsterkasser, bl.a. til forpladsen ved toiletbygningen.
 • I uge 18 har vi en 8. klasses-erhvervspraktikant på havnen.
 • Havnefogeden oplyste, at personalet må flytte mange både, for at få adgang til både der skal søsættes.
 • Frivilligdagen aftaltes til lørdag den 11. juni 2022 kl. 08-14:30.
 • Indvielsen af bade- og toiletbygningen var en hyggelig og velbesøgt eftermiddag.
 • Bestyrelsen besluttede at placeringer af ”oaser”(træterrasser) på havnen startes på midtermolen – bag det decentrale toilet med udsigt mod Kulhuse Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet  08. marts 2022:

 • Havneassistent Christian er gået på pension – reception har været afholdt med taler og gaver. Christian fortsætter i de travle uger med bådhåndtering.
 • Havnefogeden orienterede om, at den lille flydebro i beddingen er udskiftet inkl. anker og kæde, og defekt træ på bro 5-6-7 er udskiftet. Træ til udskiftning af en del brædder på brodæk ved tankanlæg er bestilt. Sugestationen til bådtoiletter er flyttet nogle meter. Krandage er lagt på hjemmesiden.
 • Renovering og ombygning af toilet- og badebygningen afsluttes 1. april 2022 som planlagt.
 • Kystdirektoratet har den 4. februar 2022 fremsendt tilladelse til landudvidelsen mod øst. Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har påklaget afgørelsen.
 • Efter gentagne klager fra naboer, har bestyrelsen besluttet, at både med rullemast fremover skal have mastedæmper monteret på landpladsen. Hvis både har fald der klaprer, skal havnepersonalet (om muligt) fastgøre faldene korrekt, og bådejeren faktureres kr. 300,-

Nyt fra bestyrelsesmødet  02. februar 2022 :

 • LAG Halsnæs-Gribskov som er en forening, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser, har givet tilsagn om støtte på kr. 140.000,-  til nye aktiviteter på havnens legeplads.
 • Bestyrelsen besluttede, at der til foråret udføres et 200 m2 stort prøveområde med græsarmering udført af genbrugsplast.
 • Der er ikke konstateret skader på havnen som følge af den forhøjede vandstand. Et sømærke er forsvundet, men et nyt er etableret.
 • Arbejdet med renoveringen af toiletbygningen forløber  planmæssigt, og samarbejdet med hovedentreprenør  Christian Hansen er godt.
 • Bestyrelsen drøftede holdninger til sejlads med paddlebords i havnebassiner og bådvask med slange fra broerne. Bestyrelsen ønsker ikke at indføre forbud – men opfordrer til ”almindelig sund fornuft”.
 • Bestyrelsen udarbejdede budgetforslag for 2022 til godkendelse på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen besluttede prisjusteringer på bådløft, transport og stativer. (Er lagt på hjemmesiden)
 • Halsnæs Byråds beslutning om, at udsende forslaget til en ny Lokalplan for Lynæs Havn blev drøftet. Bestyrelsen planlægger et høringssvar og ønsker forslaget drøftet på havnens generalforsamlingen. I havnens nyhedsbrev for februar 2022 vil bestyrelsen redegøre for, hvordan bestyrelsen stiller sig til forslaget.

Nyt fra bestyrelsesmødet  07. december 2021 :

 • Tomas Berthelsen, bosat i Lynæs, er blandt mange kvalificerede ansøgere ansat som ny havneassistent.
 • Steen Hasselriis og Jannik Haulik Jørgensen fortsætter i bestyrelsen for Lynæs Havn A.m.b.a. som kommunens repræsentanter i byrådsperioden 2022-2025.
 • Bestyrelsen forventer et tilfredsstillende økonomisk resultat for 2021 – bedre end budgetteret.
 • Der er valgt Azobé (Jerntræ) til udskiftning af skørter i gl. havn.
 • Morten oplyser, at der står 20 både på listen til optagning inden jul.
 • Havnen indfører en deadline for bookning af krantid til bådoptagning (15. november). Efter denne dato er der ingen garanti for at havnen kan tilbyde et bådstativ.
 • I tilknytning til de godkendte ”ORDENSREGLER”, er udarbejdet ”FORRETNINGSBETINGELSER” for brugere af Lynæs Havn.
 • For at opdatere havnens strategiske udviklingsplan, har bestyrelsen igangsat en proces, med drøftelse af vision, mission og fremtidige mulige/ikke mulige projekter, som skal præsenteres på generalforsamlingen den 20. marts 2022.
 • Bestyrelsen kan konstatere, at vi har realiseret rigtig mange af de tidligere prioriterede projekter.

Nyt fra bestyrelsesmødet  26. oktober 2021:

 • Muligheder for opsætning af el-bilstandere på Lynæs Havn har været drøftet. Havnen kan på grund af pladsmangel ikke pt. reservere 6 stk. pladser og afventer udviklingen.
 • Renoveringen af toiletbygningen følger tidsplanen – de indvendige nedrivningsarbejder er udført meget tilfredsstillende af frivillige.
 • Christian har opsagt sin stilling som havneassistent på Lynæs Havn pr. 1. marts 2022. Christian vil gerne fortsætte med kran-/bådhåndtering. Der annonceres efter ny havneassistent, med ansøgningsfrist 1. december 2021, og jobstart 1. eller 15. februar 2022.
 • Havnen forventer en tilladelse til, at kunne uddybe sejlrender med 3.000 m3 pr. år i 10 år. Der indhentes tilbud på arbejdets udførelse.
 • Havnen forventer i december 2021 en afgørelse på ansøgningen om landudvidelsen mod øst.
 • Af vinteropgaver er prioriteret: Udskiftning af træværk der holder klamperne på bro 5-6-7. Udskiftning af skørter på bro 8. Molehovedet ved indsejlingen til Lystbådehavnen.

Nyt fra bestyrelsesmødet  21. september 2021:

 • Bestyrelsen konstituerede sig som sidste år med: Gert Møller, formand – Tobias S. Larsen, næstformand – Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Generalforsamlingen forløb i en positiv stemning, men med få fremmødte. Referat er lagt på hjemmesiden.
 • Projekt “Renovering af toiletbygningen” blev godt modtaget og vedtaget på generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen blev enstemmigt vedtaget, at eksisterende andelshavere får fortrinsret til køb af bådpladser i forhold til dem, der måtte stå på venteliste.
 • Bestyrelsen besluttede, at det ikke er muligt at sælge båd og plads samlet, så længe der er venteliste. Vedtægterne ændres ikke.
 • Muligheden for etableringen af en mere formel form for frivillig indsats til hjælp med mindre projekter på Lynæs Havn drøftes med de personer, der deltager med nedrivningsarbejderne i toiletbygningen.
 • Visionsarbejdet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmøde 7. december 2021. Hvor målet er at udarbejde en handlingsplan.
 • I tilknytning til de nyreviderede ordensregler udarbejdes nye ”Forretningsbetingelser for brugere af Lynæs Havn”.
 • Ansøgninger om tilskud til vandaktiviteten på legepladsen udarbejdes.
 • Indtægter og udgifter “svarer stort” set til budgettet.
 • Dags dato har Lynæs Havn haft 2.833 gæsteovernatninger i 2021, heraf 320 autocampere (2.779/220 i 2020)
 • September måned er snart den mest stille måned på havnen, så der har været tid til at få ryddet op.
 • Der er udlagt 35 tons stabilgrus på firkantens nordlige del mod asfaltvejen.
 • Tilbageværende ”herreløse både” afhentes og køres til genbrugsvirksomheden De Nova.
 • Beklædningen på bølgebryderne er færdiggjort, og det røde fyr er flyttet ud på bølgebryderen.
 • Toiletbygningen er lukket, og der er skiltet med henvisning til de offentlige toiletter.
 • FLID har med et kamerahold optaget en ”Sejl Sikker Havn-film” i Lynæs, til brug som instruktion i anvendelsen af redningsudstyret.
 • Der er lagt 39 krandage til bådoptagning i kalenderen på hjemmesiden.
 • Bro 5-6-7 eftergås for råd i bjælker under brodæk. Nye skørter for enden af bro 8 udføres. Molehovedet ved indsejlingen til Lystbådehavnen skal vedligeholdes.
 • Projekt “Uddybning af sejlrenden til Lysbådehavnen”. Der er optaget film, udarbejdet tegninger og kort. FLID arbejder med sagen.
 • Projekt “Nyt landareal mod øst”. Kystdirektoratets afgørelse forventes ultimo 2021.
 • Mulighederne for opsætning af el-bilstandere på Lynæs Havn undersøges.

Nyt fra bestyrelsesmødet  20. august 2021):

 • Der er foretaget yderligere undersøgelser/fotoregistrering ifm. ansøgningen om uddybning af østrenden. FLID arbejder med sagen.
 • Saunabygningen er færdig. Indvielse har været udsat pga. Covid19.
 • Teksten på det store infoskilt ved indkørsel til Lynæs Havn ajourføres.
 • Juli måned har været fantastisk med 1.500 gæstebåde og autocampere.
 • Brændstofsalget er lavere en sidste år. 90.000 l mod 104.000 sidste år på samme tidspunkt.
 • Frivilligdagen gik rigtig godt igen i år.
 • Nye el-standere er monteret på vestkajen og ved miljøgården.
 • Den nye bom mellem miljøgården og Sejl- og Kajakklubben virker efter hensigten.
 • Der er stor tilfredshed med de 2 stk. nye decentrale toiletbygninger.
 • Info-skabene på broerne nedtages.
 • Tømmestationen til holdingtanke flyttes til vest for mastekranen.
 • Der ikke havde været problemer med sejlbrædder og vandscotere i havnen.
 • Ifm. ansøgningen om landudvidelsen mod øst, er havnens bemærkninger til modtagne høringssvar afsendt til Kystdirektoratet.

Nyt fra bestyrelsesmødet  05. juni 2021:

 • Bestyrelsesdagen var opdelt i et ordinært bestyrelsesmødet og en visions/strategi seance.
 • Status på projektplan for prioriterede større projekter: 
 • 2021:
 • Ny saunabygning: Under færdiggørelse
 • Legeplads (vandaktiviteter): Ansøgninger om økonomisk støtte udarbejdes
 • Uddybning af sejlrender: Er sendt i høring 17. maj til 15. juni 2021
 • Tømmestation placeret ved brændstofanlæg: Nær afslutning
 • Renovering af toiletbygning: Dagsordenpunkt på generalforsamlingen 12. september 2021
 • 2 stk. decentrale toiletbygninger: Nær afslutning
 • Renovering af stensætninger i havnebassiner: Ikke tidsmæssigt planlagt
 • Projekt Sikker Havn: Afsluttet
 • Nyt landareal mod øst: Er sendt i supplerende høring 01. juni til 29. juni 2021
 • Ny lokalplan for Lynæs Havn: Afventer Halsnæs Kommune
 • 2022:
 • Renovering af molehoved ved fyr: Projekt og økonomi skal udarbejdes
 • Asfaltering af udvalgte veje
 • Udskiftning af pæle bro 13 og 16: Tilbud indhentes
 • Nyt låsesystem: Vurderes i 2023
 • Herudover orienterede havnefogeden om:
 • 2 stk. el-standere (med 4 stk. udtag pr. stander) er bestilt til opsætning på vestkajen.
 • Opsætning af “Trafik-bom” ved miljøgård er i gang.
 • Tømmestationen til holdingtanke er nær afslutning.
 • Nye topbetegnelser monteret på alle sømærker. Der udlægges 1 stk. ny betonklods for den ene sideafmærkning mod gammel havn.
 • I de kommende uger monteres brædder på bølgebrydere ved lystbådehavnen.
 • I forbindelse med certificeringen som sikker havn, omtales Lynæs Havn i næste nr. af FLID og FAKTA.
 • Den 19. juni 2021 afholdes Frivillidag. Annoncerer på Facebook og hjemmeside.
 • Der står stadig over 100 stk. både på land. Firkanten skulle være ryddet 1. juni. I førstkommende nyhedsbrev præciseres, at både der ikke er flyttet 15. juni 2021, flyttes for bådejers regning.

Nyt fra bestyrelsesmødet  08. april 2021:

 • Havnefogeden har ikke registreret både i havnebassinerne, hvor ejer er ukendt.
 • Uddybningstilladelse til uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) er endnu ikke modtaget.
 • ”Projekt-Sikker-Havn-certificeringen” forventes afsluttet 01. maj 2021.
 • Vinteren har været hård ved flere af vandinstallationerne på broerne.
 • Der etableres strømstandere på Vestkajen.
 • Vejbommen ved miljøgården, som muliggør en midlertidig “sommer-afspærring” for biler uden nøglebrik, leveres i nær fremtid.
 • Bestyrelsen ønsker ikke, at investere i eget kompressoranlæg til bobleanlægget på nuværende tidspunkt, men afventer et konkret behov.
 • Bestyrelsen drøftede risikoen for mange Paddlebords i havnebassinerne, men ønskede ikke et forbud. Skaber de problemer irettesættes brugerne af havnemyndigheden.
 • Af vinteropgaver mangler montering af træ på de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen og montering af topbetegnelserne til sømærkerne i indsejlingsrenderne.
 • Nyt taksblad er udarbejdet og lagt på hjemmesiden.
 • Christian (Havneassistent) har 10-års jubilæum på Lynæs Havn. TILLYKKE til Christian.
 • Der står 130 bådejere på venteliste til en bådplads i Lynæs Havn.
 • De 2 stk. nye decentrale toiletter (på midtermolen og ved mastekranen) leveres uge 18/2021.
 • Retningslinjer for afrensning af bundmaling blev godkendt af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen ønsker ikke for nærværende at anskaffe en mastelift.
 • Formanden planlægger udsendelse af et nyhedsbrev i uge 16/2021.

Nyt fra bestyrelsesmødet  04. marts 2021 (Næste bestyrelsesmøde: 08. april 2021):

 • Kystdirektoratets afgørelse af havnens ansøgning om landudvidelsen mod øst forventes at foreligge i marts 2021. Herefter er der en 4 ugers klagefrist.
 • ”Projekt-Sikker-Havn-certificeringen” forventes afsluttet 01. maj 2021
 • Årsrapport 2020, revisionsprotokol 2020 og sammendrag af årsrapport 2020 er udarbejdet og underskrevet af bestyrelsen (link).
 • Bestyrelsen godkendte budget 2021. Havneafgifter for andelshavere, lejere og gæster er ikke ændret i forhold til 2020.
 • Der er ikke umiddelbart observeret skader på grund af isen.
 • Istandsættelse af havnekontoret indvendigt nærmer sin afslutning.
 • Af vinteropgaver mangler montering af træ på de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen og montering af topbetegnelserne til sømærkerne i indsejlingsrenderne.
 • Bestyrelsen forventer snart, at kunne igangsætte arbejdet med etablering af 2 stk. små decentrale toiletbygninger ved betalingsanlægget for brændstof, og på midtermolen ved udgangen til bro 5.
 • Bestyrelsen arbejder på skærpede retningslinjer for afrensning af bundmaling.
 • Bestyrelse besluttede at suppleant Torben Herslund Jørgensen indtræder i bestyrelsen for Lynæs Havn amba. frem til næste generalforsamling. Formanden takkede Peter Lassen, for den store indsats Peter har udført som bestyrelsesmedlem for Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen godkendte, at såfremt en bådejer ikke har varslet tidlig bådisætning, opkræves et anstillingsgebyr kr. 300,- og kr. 150,- for hver ”nabobåd” der skal flyttes.
 • Der er tilfredshed med de nyhedsbreve som formanden er begyndt at udsende til bådejere.

Nyhedsbrev udsendt pr. mail den 16. februar 2021. (link)


Nyt fra bestyrelsesmødet  04. februar 2021 (Næste bestyrelsesmøde: 04. marts 2021):

 • Tilladelsesprocessen for uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) nu administrativt er flyttet fra FLID til Kystdirektoratet.
 • Kystdirektoratet har oplyst, at de begynder sagsbehandlingen af havnens ansøgning om landudvidelsen mod øst i uge 5/2021.
 • Bestyrelsen besluttede, at toilettømningsanlægget placeres ved brændstofanlægget.
 • Entreprenøren har igangsat opførelsen af saunabygningen (Tilbygning til badehuset)
 • De nye ordensregler for Lynæs Havn er godkendt af myndighederne og lagt på hjemmesiden.
 • Årsregnskab og revisionsprotokol for 2020 er udarbejdet. Resultatet kr. 448.000,-  (kr. 324.000,- bedre end budget)
 • Havnen har en god økonomisk likviditet. (Dette er vigtigt med de projekter der planlægges igangsat de førstkommende år)
 • Med udsigten til flere frostvejrsdage afprøves trykluftanlægget med indlejet kompressor.
 • Brandstofanlægget kalibreres af Force Instituttet.
 • Projekt ”Sikker Havn – Certificering af lystbådehavne er i gangsat.
 • Der er indkøbt et par ekstra bådstativer.
 • Træ til de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen er leveret.
 • Havnekontoret er næsten tømt. Der males og lægges nyt gulv.
 • Topbetegnelser til sømærker i indsejlingsrenderne er bestilt.
 • Havnefogeden orienterede om de mange henvendelser der er hver uge om køb af bådplads. (Pt. står 128 på venteliste til en bådplads i Lynæs Havn)
 • Projekt og økonomi for de 2 stk. nye decentrale toiletter ved mastekran og på midtemolen besluttes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Projektet for renoveringen af den store toiletbygning er midlertidigt stoppet pga. af, at budgettet er overskredet. Omfang besluttes på generalforsamlingen.
 • Forslag til placering af gæstebro er modtaget. Bestyrelsen ønsker af pladshensyn ikke en forlængelse af bro 8 og 12, eller etablere bådpladser mod vestkajen.
 • Skitseprojekt og økonomi til placering af 3 stk. vaskepladser for afrensning/slibning af bl.a. bundmaling udarbejdes.
 • Bestyrelsen besluttede af udskyde generalforsamlingen til 12. september 2021. Indkomne forslag skal være modtaget senest 15. juni 2021.
 • Bestyrelsen besluttede, at havneafgiften for 2021 forbliver som i 2020.
 • Nyhedsbrev fra Lynæs Havn udsendes med e-mail i førstkommende uge.
 • Knold stopper som Sejl-Sikkert ambassadør på Lynæs Havn: (TrygFondens Respekt for vand indsats – På havet).  Tak til Knold for en stor og vedholdende indsats. Interessenter på Lynæs Havn har udpeget Ditte Alberte Lintrup som havnens nye unge SejlSikkert-ambassadør – tag godt imod Ditte.

Nyt fra bestyrelsesmødet  15. december 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 04. februar 2021):

 • Nyhedsbrev udsendt den 10. december 2020. (link)
 • Tilfredshedsundersøgelse udsendt den 11. december 2020. (Se opslag af 16. december 2020)
 • Uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) er planlagt igangsat dette forår med FLID som havnens som rådgiver.
 • Det sidste tilskud til den nye saunabygning ved badehuset er modtaget, og arbejdet kan begynde.
 • Faste glaspartier indkøbes til lukning af vestfacaden på terrassen under bådelaugets balkon.
 • Der er lukket for installationer – på nær vand på landpladser.
 • Tankanlægget for diesel er åbent.
 • Ris og ros – postkasse er opsat ved havnekontoret.
 • Der indfanget 7 stk. mink og ildere.
 • Der er optaget ca. 300 både dette efterår.
 • Der er indkøbt for ca. kr. 150.000 nye stativer, kølstøtter og stormstøtter.
 • Alle komponenter til projekt “Sikker havn” er modtaget.
 • Der er bestilt træ til de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen.
 • For at havnens nye ordensregler kan godkendes af myndighederne, skal diverse krav fjernes, og flyttes til nye ”Forretningsbetingelser for brugere af Lynæs Havn”.
 • Tegninger og beskrivelse til en renovering af toiletbygningen er udarbejdet, og udsendt til prissætning.
 • Med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede vision for Lynæs Havn, arbejdet med “en kunderejse” i 2018 og den seneste tilfredshedsundersøgelse, har bestyrelsen aftalt at mødes i juni 2021, for at drøfte linjerne for havnens fremtid.
 • Havnens vedtægter giver ikke mulighed for, at vi kan afholde en generalforsamling digitalt.

Opslag: 16. december 2020:

Kære bådejere i Lynæs Havn

Lynæs Havn har 10. december 2020 udsendt et nyhedsbrev til havnens bådejere (link), med bl.a. information om de igangværende initiativer: Toiletfaciliteter, arealudvidelsen mod øst, uddybning af sejlrender, parkeringsforhold og ”Sikker havn” og miljøtiltag.

I nyhedsbrevet er også omtalt en tilfredshedsundersøgelse i form af et link til ”Surveymonkey”.

Den 11. december 2020 er linket til ovennævnte tilfredshedsundersøgelse udsendt.

Desværre fremgår det ikke, hvem linket er sendt fra, før man åbner linket. Derfor er der måske nogen, der bare har slettet det.

Bestyrelsen ønsker så mange svar som muligt, så hvis du har slettet det, må du meget gerne finde mailen frem og svare. Vær opmærksom på, at mailboxe er meget strikse overfor spam, så hvis du er medlem/bruger i Lynæs Havn, men ikke har set mailen, så tjek gerne din folder med uønskede mails.

På baggrund af relevant kritik af spørgsmål 24 (holdning til fritidsfisker-miljøet), ønsker bestyrelsen at undskylde. Formuleringen i en af svarmulighederne ”En skamplet på havnen” er uheldig – og det beklager bestyrelsen, da det på ingen måde er bestyrelsens hensigt, at nogen skal føle sig generet i undersøgelsen.

Spørgsmålet er medtaget, da jollefiskerne på østsiden af molen ved bro 17 har lidt andre vilkår end dem, der har deres både inde i havnen, og det ønsker bestyrelsen at kende medlemmers mening om.

Bestyrelsens holdning er, at jollefiskernes med deres miljø og aktiviteter på havnen, er en stor gevinst og et aktiv for havnen. Det er bestyrelsens holdning, at havnen skal være for alle medlemmer, og ikke for ”poleret”. Vi holder af havnen på land og på vand, og med det udtryk den har som en blanding af lyst og erhverv.

Bestyrelsen har ikke nogen negativ agenda i forhold til lystfiskerne. Tværtimod!

Du er altid velkommen til at kontakte os – såvel mundtligt som skriftligt. Ved havnekontoret er nu opsat en postkasse, hvor havnens brugere og gæster kan aflevere ris og ros.

Med venlig hilsen

Lynæs Havn


Nyt fra bestyrelsesmødet  05. november 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 15. december 2020):

 • Havnens billetbetalingsanlæg opgraderes til at kunne håndtere trådløse betalinger.
 • For at kunne reservere arealerne mod øst til andelshavere og betalende gæster, opsættes et mobilt bomanlæg med kortlæsere ved miljøgården. Bomanlægget skal være aktivt i højsæsonen, og i lighed med ”bommen” på østmolen, bliver det muligt at kunne passere med f.eks. mastevogne uden at skulle aktivere bommen med sin nøglebrik.
 • Projektmaterialet til en gennemgribende renovering af havnens toiletbygningen udsendes til prissætning i december 2020. Nedrivningsarbejderne udføres af ”havnens frivillige” – flere har allerede givet tilsagn – kan du give en hånd med kontakt Morten.
 • Projekt “Sikker Havn-certificering” er igangsat og diverse udstyr er indkøbt.
 • Tilbud på 2 stk. decentrale toiletbygninger på hver ca. 9 m2 indeholdende 2 stk. toiletter, til opstilling på midtermolen og ved betalingsanlægget for brændstof, er indhentet fra 3 stk. firmaer. Afløbsforhold udføres med en pumpebrønd ved hver bygning, og med trykledninger til nærmeste eksisterende kloak.
 • For lettere adgang med master til mastehuset via de nordlige porte, er det aftalt, at havnens personale udfører midlertidige afspærringer i de uger hvor behovet er størst.
 • Forslag til en glaslukning af vestfacaden på terrassen ved havnekontorets sydgavl er igangsat.
 • En differentiering af gæstesejlerbetalingen har været drøftet. Lynæs Havn fastholder den enkle betalingsform med én fast pris for én bådplads.

Nyt fra bestyrelsesmødet 24. september 2020 :

 • Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Gert Møller som formand, Tobias S. Larsen som næstformand og Ole Steen Lintrup som sekretær.
 • Havnen udlejer 2 stk. bådpladser til 3 stk. travaljebåde yderst på bro 3.
 • Havnefogeden oplyste, at alle der deltagere på frivilligdage er ulykkeforsikret.
 • Havnens bestyrelse forventer et pænt økonomisk resultat for 2020.
 • Tre medlemmer fra Lynæs Sejl- og Kajakklub har registreret og mærket de 75 stk. master der pt. ligger i mastehuset. (Tak for indsatsen) Master der ikke er mærket pr. 1. juli 2021 bortskaffes.
 • De fire fremlyste ”herreløse” både prisvurderes og sættes til salg pr. 1. oktober 2020.
 • Havnejollen er renoveret og søsættes.
 • Bådoptagningen er startet, og der indkøbes nogle flere bådstativer.
 • På baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye retningslinjer for ordensregler har bestyrelsen revideret ordensreglerne for Lynæs Havn og sendt disse til godkendelse.
 • I forbindelse med ansøgningen om en landudvidelse mod øst, har Miljøstyrelsen ønsket en risikovurderingen for markfirben. Denne er udarbejdet i sommeren 2020 og er sammen med havnens bemærkninger til høringssvarerne fra oktober 2019 fremsendt til Kystdirektoratet.
 • Mulighederne for køb af en brugt flydebro til placering langs sydmolen undersøges. (er efter mødet stillet i bero på grund af manglende vanddybde)
 • Bestyrelsen har igangsat arbejdet med en “Miljøpolitik”, i forhold til bl.a. bæredygtige løsninger, grøn omstilling og FN’ verdensmål.
 • Sommerens parkeringsproblemer på havnen er drøftet, og der undersøges mulige løsninger for reguleringer.
 • Bestyrelsen har besluttet at Lynæs Havn skal FLID-certificeres  som “Sikker Havn”. Omkostninger ca. kr. 100.000,- som forsøges sponsoreret.
 • Projekteringen for en gennemgribende renovering af toiletbygningen er igangsat.
 • Badeklubben “Lynæs Havbad” har ikke ønsket at etablere en toiletmulighed i forbindelse med udvidelsen af bade- og saunabygningen.
 • Projekt og priser indhentes på tømmestations-anlæg for holdingtanke.
 • Projekt og priser indhentes på etablering af 2 stk. små toiletbygninger på henholdsvis midtermolen og ved betalingsanlægget ved mastekranen.
 • Uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) igangsættes februar 2021.

Nyt fra bestyrelsesmødet 21. august 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 24. september 2020):

 • Mange gæster har besøgt Lynæs Havn denne sommer, 2.588 både og autocampere indtil videre. 85-90 stk. på gode dage.
 • Brændstofsalget er stort, indtil videre 116.000 l.
 • I juli måned har der været 42 kranløft.
 • Mange gæster har også betydet håndtering af meget affald.
 • Der har været rengøring 2 gange om dagen – men der skal strammes op!
 • Parkeringsforholdene har været et stort problem denne sommer – der skal findes en løsning.
 • Der er startet ny person fra Jobcentret (Kim).
 • Herreløse både er annonceret på hjemmeside og facebook og flyttet op ved miljøgården.
 • Planlægningen af vinteropgaverne er igangsat.
 • I forhold til havnens ansøgning om en landudvidelse mod øst, er risikovurderingen for markfirben udarbejdet.
 • Forslaget  om etablering af en permanent gæstebro tages af generalforsamlingens dagsordenen (der orienteres under eventuelt).
 • Den nye badetrappe på oplevelsesbroen er monteret.
 • På førstkommende bestyrelsesmøde drøftes Sikker Havn-Certificering, PBS-betalingsløsning for havneafgifter og renovering af toiletbygning.

Nyt fra bestyrelsesmødet 18. juni 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 21. august 2020):

 • Hjemmesiden justeres, “info fra havnekontoret” skal være mere synlig, en side for “gæstesejlere” oprettes, kort, foto, forenings- og erhvervssiderne opdateres.
 • Havnens kommende ordensreglerne består af 4 pkt. – de første tre er lovpligtige og skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Bolig-styrelsen, det sidste pkt. er vores lokale regler, som bestyrelsen og generalforsamlingen godkender:
  1. Standardiseret ordensreglement for Lynæs Havn
  2. Bilag 1 – Havneplan…
  3. Bilag 2 – Standard reglement
  4. Lokale regler for Lynæs havn

  Retmæssig bortskaffelses af ”døde både”, FLID-krav til Vaskeplads og Bådtoilets-tømningsplads, krav til støvsuger ifm. skrabning og slibning af bundmalinger, formulering vedr. husbåde indarbejdes i de nye ordensregler.

 • Frivilligdagen den 13. juni var en kæmpe succes. Inklusive havnepersonalet deltog over 40 fremmødte. Der blev bl.a. blev malet fodhegn, grillhytte, blomsterkasser, skuret mod værftet, og sokkel på kran. Beddingen fik en gang trætjære, så det hele dufter rigtigt meget af havn nu. Der blev udført nyt skørt yderst på bro 18, trappen ved shelterne blev fikset. Masteskurets tag blev renset for mos, og der blev slebet på havnejollen. Der kom nye brædder på picnicbordene, og resten fik en gang maling. Oprydning og rengjort i masteskuret. Vore baggagevogns-stativer blev også modificeret, og “blomsterpigerne” gik alle blomsterkassen igennem, og plantede blomster og krydderurter. Alle havde en dejlig dag, og der blev udvekslet mange ord under arbejdet, morgenmaden og frokosten. Tak til alle jer der mødte op og leverede en flot arbejdsindsats. For jer der synes, at det kunne være hyggeligt at bidrage med nogle enkelte frivillige arbejdstimer på havnen – gerne sammen med en god ven – opretter Morten (Havnefoged) en lille oversigt over mindre arbejdsopgaver. Kom gerne selv med forslag til ting, som du synes skal på listen.
 • Renovering af toiletbygningen drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Ansøgning om uddybning af sejlrender og området ved mastekranen er afsendt, og der er taget prøver af havbund.
 • Blandingsbatterier udskiftes til håndfri armaturer på de offentlige toiletter og toiletbygningens toiletter.
 • Havnens økonomi og kapitalberedskab ser fornuftig ud. 
 • Havnefogeden er meget tilfreds med de mange gæster der allerede har besøgt Lynæs Havn i 2020.
 • Der udføres ekstra rengøring af bad og toiletter i ugerne 27-32.
 • Der etableres livredderpost ved Lynæs Havn.
 • Elektronikcontainer bestilt til miljøgården, og der er etableret lys i masteskuret.
 • Der udsendes en tilfredshedsundersøgelse i august, hvis resultat kan præsenteres på generalforsamlingen 13. september 2020.
 • Havnefogeden får fremstillet skilte til opsætning, hvor der advares om sten i vandet, hvor der sker udspring.

Lynæs Havn ønsker alle en god sommer


Nyt fra bestyrelsesmødet 28. maj 2020:

 • Frivilligdag 13. juni 2020 kl. 08 – Liste over arbejdsopgaver:
  • Udskiftning af brædder på de galvaniserede picnic-borde.
  • Maling af picnic-borde generelt. Evt. bygge nogle flere borde.
  • Væg på skuret som vi ændrede ind mod værftet males.
  • Vindskeder og vinduer på masteskur males.
  • Udbedre manglende træ, fjerne mos fra tagrender og evt. tag.
  • Den historiske bedding skal have en gang trætjære.
  • Fastgørelse af cykelstativer.
  • Bygge vandrette bomme til vore baggagevogns-parkeringer.
  • Skrue nyt tømmer på stolperne ude efter bro 18-15.
  • Male bommen ud mod bro 3.
  • Male betonfundament på kran.
  • Male havnejollen.
  • Reparere fodhegn.
 • Retningslinjer for hvordan havnen retmæssigt kan bortskaffe ”døde både”, hvor vi ikke kender ejer udarbejdes.
 • Muligheder for etablering af Vaskeplads og Bådtoilets-tømningsplads undersøges.
 • Krav om brug af støvsuger ifm. skrabning og slibning af bundmalinger undersøges.
 • Ansøgning og uddybning af sejlrender og område ved mastekranen er afsendt.
 • Der mangler pt. indbetaling af havneafgift fra 11 andelshavere.
 • Pr. 27. maj 2020 har der været 132 flere gæstenætter end 2019 (fra 109 stk. til 241 stk.)
 • Morten opfordrer på facebook og hjemmeside vore andelshavere og lejere til at huske at vende bådpladsskilte til ”grøn” når de forlader havnen.
 • Stor tilfredshed med Renaud – vores nye praktikant på havnen.
 • Der har i maj været to ulykkestilfælde for bådejere ifm. bådklargøring (fald fra stillads pga. ildebefindende og fald fra båd med håndskade).
 • Der har været et forrygende salg af bådpladser. De seneste pladser er solgt til kursværdi, og der er oprettet ventelister på alle pladsstørrelser fra 3 meter og op.
 • Skiltning på strømstandere om ikke at have strøm tilsluttet båden, når bådejer ikke er til stede, har haft en meget positiv effekt.
 • Miljøstyrelsen har anmodet om vurderinger af, om forslaget/ansøgningen til en etape 2-landudvidelse mod øst, kan påvirke markfirbenet, der lever på skrænten i nærhed af projektområdet.
 • Kommunen har bevilliget kr. 53.000 til en badetrappe ved badehuset. Havnen giver et tilskud på kr. 10.000,- til fundamenter.
 • Bestyrelsen drøftede et tilskud på kr. 100.000,- svarende til 50% af den samlede udgift til en vandlegs-aktivitet på havnens legeplads.
 • Bestyrelsen drøftede på ny hvilke typer af husbåde vi ønsker i Lynæs Havn. Henvendelser skal være suppleret med beskrivelse og foto. På hjemmesiden informeres snarest om, hvilke husbådetyper der ikke accepteres, og hvilke husbådetyper, der kan accepteres.

Nyt fra bestyrelsesmødet 29. april 2020:

Bestyrelsesmødet blev afholdt som et Skypemøde.

 • Havnens ordensregler er under revision – efter nye retningslinjer fra Kystdirektoratet.
 • Frivilligdag på Lynæs Havn 2020 flyttes til lørdag den 13. juni 2020 kl. 08 til ca. 14. (Vi mødes og gennemfører dagen, og respekter gældende regler i forhold til COVID-19. Husk tilmelding til havnekontoret).
 • Udskiftning af døråbningssystem, udskiftning af låsecylindere og opsætning af rød/grøn lamper ved bom er afsluttet.
 • Ansøgning om en ny klappetilladelse for uddybning af sejlrender er igangsat.
 • Morten orienterede om sit møde i Den Udvidede Øresundskreds af Havnefogeder. Her blev bl.a. drøftet FLID-krav til vaskeplads og bådtoilets-tømningsplads samt krav om støvsuger ifm. skrabning og slibning af bundmalinger) Bestyrelsen undersøger hvorledes disse forhold kan etableres på Lynæs Havn.) Husbådtyper blev også drøftet. Bestyrelsen i Lynæs Havn ønsker ikke husbåde i havnens bassiner.
 • Vikaraftale til løsning af diverse småopgaver på Lynæs Havn er aftalt. Starter med 2-3 dage om ugen i maj måned.
 • Tilbud indhentes på etablering af lys i mastebygningen.
 • Efterspørgslen på bådpladser er meget stor. Der er 2-3 reelle plader tilbage (se hjemmesiden).
 • Vore brændstofpriser justeres (ligger pt. lidt under Hundested og Frederiksværk)
 • Hegnet bag toilet-/badebygningen og udvidelsen af havnekontorets værksted er afsluttet.
 • Havnejollen er under reparation.
 • Sejlerkøkkenet og badehuset er stadig lukket. (Afventer myndighedernes udmelding 10. maj 2020)
 • Bestyrelsens workshop/visionsdag i marts blev aflyst. Hovedemner drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 • Miljøstyrelsen/Kystdirektoratet har bedt om yderligere oplysninger ifm. udvidelsen af landarelet mod øst.
 • Bestyrelsen foreslår generalforsamling afholdt i september 2020 – såfremt myndighedernes retningslinjer giver mulighed herfor. Infoskrivelse udsendes til alle andelshavere.
 • Lynæs Havn har været inviteret til et møde med Frederikssund Kommune vedr. sejlruter for Kulhusfærgen.
 • Bestyrelsen forbereder en tilfredshedsundersøgelse.
 • Projekt “Saunatilbygning til badehus” er fra LAG støttet med 282.441 kr.  (50% af omkostningerne). Lynæs Havn/Foreningen Lynæs Havbad vil udbygge det tidligere etablerede badehus. Det eksisterende badehus rummer en mindre sauna i en del af rummet. Med 420 medlemmer og en saunakapacitet på 12 personer er der behov for at udvide faciliteterne. Tilbygningen skal rumme en ny sauna på 17 m2, mens det oprindelige lokale omdannes til omklædningsrum.

Nyt fra bestyrelsesmødet 21. januar 2020:

 • Havnens egenkapital er forbedret.
 • Bestyrelsen besluttede at give et tilskud på kr. 10.000,- til et fælles havnearrangement på forpladsen i den gamle havn i forbindelse med LYNX-2020. Tilskuddet skal anvendes til musik og leje af telt, borde og bænke.
 • Udskiftning af software til døråbningssystemet igangsættes.
 • “Rød/grøn” blinklys ved bom igangsættes.
 • Personalet har udført reparationer efter hærværk på skraldespande.
 • Der har været indbrud i en motorbåd.
 • Havnekontorets værksted udvides ved at ændre en indervæg.
 • Shell har udmeldt rabatter på brændstof..
 • Havnefogeden er i dialog med Jobcentret om mulige fleksjob- og praktik-pladser.
 • Havnebestyrelsens førstkommende møde afholdes som en visions/work-shop.
 • Frivillig arbejdsdag afholdes lørdag den 23. maj 2020 kl. 08 – ca. 14
 • Muligheder for etablering af havnehytter afventer afgørelsen på ansøgningen om landudvidelsen mod øst og den nye lokalplan for Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen drøftede de mulige større projekter, der skal medtages i budget for 2020 og prioriteringslisten for 2020, 2021 og 2022.
  • Stensætning/sikring af molehoved ved fyr.
  • Renovering af toilet-/badebygningen.
  • Asfaltering af den resterende del fra indkørsel til bom ved bro 17.
  • Udskiftning af pæle bro 13 og 16.
  • Renovering af stensætninger i havnebassiner.
  • Uddybning af sejlrender.
  • Nye aktiviteter på legepladsen.
  • Nye små toilet-badebygninger ved bro 5 og 17.
  • Overdækning for traktorer og vogn.
  • Sejlerkøkkenet moderniseres.
  • Indvendig istandsættelse af havnekontoret.
  • Ny saunabygning i forbindelse med nuværende badehus.

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. december 2019 :

 • Videofilmen er nu opdelt i 24 små indslag til anvendelse på sociale medier og hjemmesiden.
 • Vedligeholdelsesplanen gennemgås ift. projekter der medtages i budget for 2020 og prioriteringslisten for 2020, 2021 og 2022.
 • Bestyrelsen drøfter på næste møde ide-forslag til nye aktiviteter på legepladsen.
 • Havnefogeden oplyser, at der er er fred og ro og mildt vejr på havnen – der lukkes ned for vand på landpladserne inden jul.
 • Havnens skur på værftets grund er fjernet inden jul.
 • Indsejlingen til jollehavnen er uddybet.
 • Af vinterprojekter udføres hegn omkring den gamle miljøgård, og havnejollen skal efterses.
 • Kystdirektoratet oplyser, at høringsperioden for landudvidelsen mod øst er afsluttet 31. oktober 2019, og at der er modtaget en del høringssvar. Miljøstyrelsen har stadig vores ansøgning under behandling.
 • Bestyrelsen drøftede Kystdirektoratets afgørelse vedr. ændring af strandbeskyttelseslinjen, og de muligheder afgørelsen kan betyde for Lynæs Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet 14. november 2019:

 • På havnerådsmødet 6. november 2019 er aftalt, at Lyn-X fortsætter som et selvstændigt underudvalg til Havnerådet.
 • Der indkaldes til havnerådsmøder 2 gange årligt v/formanden for Lynæs Havn.
 • Badebygning, toiletter og vand på broer lukkes nu.
 • Morten indhenter tilbud på rengøring fra lokale firmaer.
 • Morten har indkøbt ekstra 8 stk. 3-tons systemstativer, stormstøtter og kølstativer.
 • Morten oplyste, at Søren Hauberg fortsætter i Lynæs Marinecenter.
 • Bestyrelsen udarbejdede en plan for færdiggørelsen af filmen om Lynæs Havn, samt hvordan den kan opdeles til brug på hjemmeside og facebook. Filmen om Lynæs Havn sendes på DK4 (ca. 10 gange fra februar 2020), på TVØST og på 2 stk. norske tv-kanaler.
 • Bestyrelsen drøftede idéoplæg fra Lynæs Surfcenter til kabelbane og havnehytter.
 • Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på kr. 5.000 til afholdelse af et udvidet førstehjælpskursus for de frivillige i DSRS-søredning. Havnens personale (Morten og Christian) deltager.

Nyt fra bestyrelsesmødet 08. oktober 2019)

 • Grafikhuset i Ramløse har udarbejdet nyt design for logo, tekst, breve og tryk.
 • Hjemmesiden er opgraderet så den er blevet meget hurtigere, og sikkerheden er blevet opdateret.
 • Der etableres ikke opladningsstandere for el-biler på Lynæs Havn.
 • Havnens økonomi ser samlet godt ud – resultatet forventes lidt bedre end budgettet.
 • Udgifter til stormflodsforsikring er steget en hel del. Mange havne har opsagt deres forsikring – Lynæs Havn gør det samme, og er fremadrettet selvforsikrende.
 • Havnefogeden oplyser, at der ikke har været så mange gæster som i 2018 – ca. 300 færre. Der har dog på gode dage været 60-70 stk. gæstende både – noget vi sjældent oplever i Lynæs Havn.
 • Det røde molefyr ved indsejlingen til Lysbådehavnen skal udskiftes.
 • Personalet er i gang med en større oprydning. Der står 3-5 stk. både med ukendte ejere. Morten informerer på hjemmeside med foto og beskrivelse samt monterer skilt på bådene.
 • Bådoptagningen er i fuld gang, og forsøges på det store areal opstillet på en ny og forhåbentlig bedre måde. (I sildebens mønster)
 • Der er indkøbt samlestativ til de mange stormstøtter. Der er også indkøbte flere stormstøtter.
 • Der er indkøbt egetræsklodser til understøtning af de tunge både.
 • Styresystemet for døråbninger (vore brikker) er ikke stabilt. Der indhentes 2 stk. tilbud på nyt.
 • Der opsættes små ”rød/grøn” blinklys ved bom.
 • Kystdirektoratet har sendt vores ansøgning om udvidelse af landarealet mod øst i høring med høringsfrist 31. oktober 2019.
 • Stor tilfredshed med havnens nye højtryksspuler.

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. august 2019:

 • Badeklubben, nu med 327 medlemmer præsenterede et revideret skitseforslag til en ny 25 m2 saunabygning sammenbygget med det eksisterende badehus, udført nord for badehuset som en lidt mindre kopi af badehuset, dog uden glaspartier i tagkonstruktionen.
 • Reklamefilmen om ”Lynæs Havn året rundt” er modtaget. Bestyrelsen skal drøfte underlægningsmusik og hvordan vi kan promovere filmen.
 • Hæftet til nye andelshavere og lejere er trygt.
 • Bestyrelsen besluttede, at bådejere gøres opmærksom på, at hvis de kommer på land før uge 40, kan de ikke forvente at komme i vandet før efter uge 17. Ønsker de alligevel at komme i vandet tidligere betales kr. 150,- pr. båd som personalet skal flytte.
 • Bestyrelsen besluttede, at der ikke arbejdes videre med et forslag om at forlænge bro 2 i gl. havn.
 • Bestyrelsen besluttede, at brændstofpriser skal følge prisniveauet i nærliggende havne.
 • Den lille mastekran skal have udskiftet kondensator.
 • Den store Manitou skal have udskiftet joystik.
 • Der indkøbes lindolie til behandling af de 3 egetræs skinner i gammel bedding.
 • Hul i hoppepuden repareres.
 • Der er bestilt ekstra stormstøttestativer.
 • Styresystemet for døråbninger er ikke stabilt.
 • Havnens ansøgning til Kystdirektoratet om en udvidelse af landarealet mod øst forventes sendt i høring i september 2019.
 • Asfaltarbejdet på havnen afsluttes snarrest.
 • Bestyrelsen ønsker ikke husbåde i havnens bassiner.

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. august 2019:

 • Vanddybder i sejlrenderne er tjekket. Der er konstateret ”enkelte knolde”, men indsejlingerne overholder dybder ift. søkort ved DV.
 • Skur inkl. tryklufttanke ved bro 8 er fjernet og området er retableret med sten.
 • Brodækket ved slæbestedet er udskiftet.
 • Elektronikken til ”bommen” ved bro 15 er defekt.
 • De mange store sten på P-pladsen mod stranden er sorteret og udlagt i bassiner samt de største i depot ved ”bommen” til bro 15.
 • Frivilligdagen blev afholdt i en hyggelig og god stemning for de mange fremmødte.
 • Asfaltarbejder på havnen planlægges til udførelse ultimo august 2019 med en varighed af en uge.
 • Der var enighed i bestyrelsen om, at årets Lyn-X var domineret af to store flotte events for surfere og sejlsportsligaen, som havde givet megen positiv omtale – men ikke havde promoveret Lynæs Havn generelt, herunder foreninger og erhverv.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. maj 2019:

 • Havnefogeden oplyste:
 • at der er udsendt rykkere for manglende indbetalinger fra andelshavere, og at det er Lynæs Havn der i år betaler udgiften til de fælles afmærkninger i fjorden.
 • at pileflet-læhegn, fundamentet til flagstangen og dele af legepladsens beslag er udskiftet.
 • at sanitet på havnens offentlige toiletter er udskiftet.
 • at der stadig står ca. 100 både på land!
 • at der er konstateret dårligt understøttede både og ulovlige el-tilslutninger.
 • Badeklubben præsenterede et skitseprojekt for en udvidelse af badehusets sauna.
 • Ny ansøgning om tilladelse til en landudvidelse mod øst er afsendt til Kystdirektoratet.
 • Planlægningen af Lyn-X/Havnens Dag 25. og 26. maj 2019 er i gang.
 • Invitation til havnens frivillige arbejdsdag den 15. juni 2019 kl. 08 til kl. 14 udsendes med nyhedsmail til andelshavere.

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. april 2019:

 • Bestyrelsen  konstituerede  sig med Gert Møller, formand, Tobias S. Larsen, næstformand, Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Link til referat fra generalforsamlingen ligger her på hjemmesiden.
 • Havnen indkøber 4 stk. ekstra transportvogne svarende til dem vi har i dag.
 • Udskiftning af brodæk ved mastekran, brændstofanlæg og lille bro ved slæbested er afsluttet.
 • Næsten alle ”reelle” bådpladser er solgt.
 • Displayet på benzinstander er udskiftet.
 • Badebygningens Dyson-håndtørrer har ikke været en succes.
 • Reparatør til svejsning af hul i hoppepuden er rekvireret.
 • Vandinstallationerne på broerne er efterset.
 • Anskaffelsen af den lille Manitou har været en kæmpe hjælp. Der er i alt afsat 32 dage til søsætninger, og der kan søsættes op til 20 stk. både pr. dag.
 • Udvidelsen af landarealet mod øst blev godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder videre med ansøgningsprojektet ink. indretningsforslag til det rekreative østareal.
 • Der udføres dybdepejlinger af sejlrender til havnen.
 • Der er indhentet tilbud på asfaltarbejder til udførelse efter sommerferien 2019 – varighed 4-5 arbejdsdage.
 • Havnens frivillige arbejdsdag den 15. juni 2019 kl. 08 til ca. 14 annonceres med nyhedsmail, facebook og opslag på havnen.
 • Der udvælges arbejdsopgaver til den frivillige arbejdsdag.
 • Forskellige løsninger til opladning af el-biler drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra bestyrelsesmødet 25. februar 2019:

 • Revisor Birgitte Jensen gennemgik årsrapporten for bestyrelsen.
 • Årets resultat er kr. 603.587,-
 • Budget for 2019 indeholder en stigning af havneafgiften på 2,5 %
 • Forslaget til en udvidelse af landarealet er ekskl. uddybning af jollebassin, etablering af dæmning og broer.
 • Morten og Christian har været på kursus i uge 9 (Teleskoplæssercertifikat) og bestået.
 • DSRS’ husprojekt ved bro 8 er nået langt.
 • Redningsstiger efterses og nye monteres.

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. januar 2019: 

 • Havnekontoret mangler kun ca. 40 e-mail-adresser af alle 400.
 • Bestyrelsen drøftede fælles branding, logo og skiltning på Lynæs Havn.
 • Velkomsthæfte til nye andelshavere og lejere færdiggøres inden generalforsamlingen.
 • P-skilte til transportvogne udføres.
 • Forbedring af sø-afmærkning til gl. havn udføres.
 • Mere PR til gæstesejlerne via Facebook.
 • De offentlige toiletter opgraderes.
 • Asfaltarbejder prioriteres for 2019.
 • Forslag til arealudvidelse mod øst præsenteres på generalforsamlingen.
 • Havnens bestyrelse følger ændring af kystbeskyttelseslinje og lokalplanarbejdet.
 • Udskiftning af brodæk ved mastekran og brændstofanlæg er i gang.
 • Nye redningsstiger monteres.

Nyt fra bestyrelsesmødet 12. december 2018: 

 • Der lejes en ekstra 8 m3 affaldscontainer i højsæsonen 2019.
 • Hjertestarterkursus har været afholdt.
 • Grovbudgetter for udvidelse af landareal og jollehavn er udarbejdet.
 • Havnens ønsker til en ny lokalplan fremsendes til kommunen.

Nyt fra bestyrelsesmødet 15. november 2018: 

 • Skitseforslag til nyindretning af toiletbygningen blev drøftet.
 • Forventningerne til årets økonomiske slutresultat er positivt.
 • Havnefoged Morten kunne orientere om en tilfredsstillende sæson med mange gæster. I alt 2.051 betalende gæster i automaten – heraf 302 autocampere ( 442 flere end sidste år) og 160 billetter til slæbestedet (48 flere end sidste år).
 • Mulighederne for at afhjælpe affaldssituationen (specielt i sommermånederne) blev drøftet.
 • Mastekranen er blevet repareret.
 • DSRS er i fuld gang med at bygge deres flydende station!
 • John Bagh har sponsoreret redningsstiger til havnen.
 • Ny ”lille” Manitou er leveret til stor hjælp for personalet.
 • Der er behov for yderligere 25 stk. systemstativer.
 • Træet til vinterens udskiftning af brodæk ved mastekran og tankanlæg er bestilt.
 • Ole orienterede om forslaget til etape 2 af havneudvidelsen med uddybning af jollebassinet og udvidelse af landaralet mod øst.
 • Havnens personale tilstræber, at placere både i ”sildebensmønster”/på skrå, så de er lettere at få ud til foråret.
 • Forslag til revision af ordensregler blev gennemgået.

Nyt fra bestyrelsesmødet 14. september 2018: 

 • Havnen indkøber en benzindrevet koldtvands højtryksrenser, der udlejes til 100 kr. per påbegyndt time, med 100 kr. som minimum.
 • Besøg i Marselisborg Havn har givet god inspiration til blandt andet stabling af sidestøtter, brug af Zeitwing administrationssystem og skabe til beskyttelseshjelme ved alle havnens kraner.
 • Havnen indkøber stativer til motorbåde for at se om de er nemmere at arbejde med end løse bukke.
 • Ønske om lys og video i masteskur vurderes (tyverisikring)
 • Bestyrelsen drøftede input til ny lokalplan for Lynæs Havn, som medtages på Havnerådsmødet den 26. september 2018.
 • Frivillig arbejdsdag flyttes på grund af Lyn-X/Havnens Dag/Sejlsportligastævne til lørdag den 15. juni 2019 kl. 08:00 til ca. 14.

Nyt fra bestyrelsesmødet 14. august 2018: 

 • Havnefoged Morten undersøger hvilke erfaringer Frederiksværk Lysbådehavn har med en hedvandsrenser.
 • Optagelserne til en film om Lynæs Havn er i gang.
 • Havnekontoret arbejder på at indsamle e-mailadresser til brug for udsendelse af nyhedsbreve samt indkaldelse til generalforsamling.
 • Af større vedligeholdelsesprojekter er der fokus på: Stensætning vest for badehus, Stensætning og pæle rundt om fyr, Bedre vand og strøm på øst-arealet, Indvendig renovering af toiletbygning.
 • Bestyrelsen skal i efteråret tage stilling omfanget af en eventuel Drift & Vedligeholdelsesplan for Lynæs Havn.
 • Lyn-X 2018 har genereret et overskud på ca. 30.000 kr. der anvendes til næste års aktivitet.
 • Et af Sejlsportsligaens 2019-stævner afholdes i Lynæs 25.-26. maj 2019.
 • Økonomien for 2018 i Lynæs Havn amba. forventes bedre en budgettet – der har været mange sommergæster denne sommer, pt. 1.800 gæsteovernatninger, heraf 222 autocampere.
 • Der har været meget affald. Kommunen har opstillet 2 stk. ekstra 600 l containere.
 • Gratis morgenbrød til gæster har ikke været den store succes.
 • Havnepersonalet har haft travlt med at hjælpe bådejere i sommermånederne. Havnen indkøber en lænsepumpe og pumpeassistance faktureres med et opstartsgebyr og efterfølgende timesats.
 • DSRS har været aktive og bjerget drivende både.
 • Bestyrelsen har besluttet, at der ikke indkøbes ekstra bagagevogne.
 • Der er opsat skilte «Tak for besøget» på molehovederne samt «Cykel- og knallertkørsel forbudt» ved oplevelsesbroen.
 • Henvendelser om vinteropbevaring af udenbys både henvises til bådværftet.
 • Der er flere steder på havnen konstateret mink. Havnefoged Morten har rekvireret jæger til indfangning.
 • ”Træskibsordningen” fastholdes med en havneafgift på kr. 40,- pr. døgn.
 • Der arbejdes videre med forarbejdet til etape 2 af vinterpladsarealet, shelterområdet og jollehavnen.
 • ”Håndtering af persondata på Lynæs Havn” er nær afslutning.

 • Nyt fra bestyrelsesmødet 05. juni 2018: 
 • Bestyrelsen skal på sit møde i august drøfte mulighederne for en lille film om Lynæs Havn.
 • TV Lorry sender fra Lynæs Havn en dag denne sommer.
 • Velkomshæfte til nye andelshavere og lejere af bådplads er under udarbejdelse.
 • Oplæg til en designmaual omfattende bl.a. skiltning er igangsat. 
 • Der er siden nytår foretaget 28 stk. bådpladshandler.
 • Pr. 5. juni har der været 100 stk. flere betalende gæster ift. 2017, og der er solgt 25% mere benzin.
 • Havnefoged Morten kunne orientere om en god frivillig arbejdsdag, en ny praktikant på havnen, en næsten afsluttet tagrenovering, en udskiftet pæl efter påsejling, udskiftning af dug på legepladsens hoppepude, repareret kran på vestkajen samt 230 stk. krankørsler i 2018.
 • Bestyrelsen besluttede et gebyr på kr. 100,- pr. gang for benyttelse af vestkajens kran. (Reparationer og stropper) samt betaling for vaskeri med poletter som sauna kr. 25,- pr. stk.
 • Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen der ser på en udvidelse af vinterpladsarealet mod øst, fortsætter sit arbejde frem mod en beslutning på generalforsamlingen marts 2019. Bestyrelsen ønsker tillige belyst mulighederne for en udgravning for “Lynæs Jollehavn” til kote -1,5 meter under “dagligt vande”.
 • Bestyrelsen vil på sit novembermøde se på en justering af havnens ordensregler.
 • Havnens takstblad suppleres med hurtigløft til kaj for udenbys både, så disse betaler et tillæg på 50%
 • Hjemmesiden er suppleret med enkelte nye faciliteter (Anmodning om nyhedsbrev og en kalender)

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. april 2018: 

 • Bestyrelsen  konstituerede  sig: Gert Møller, formand, Tobias S. Larsen, næstformand, Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Generalforsamlingen blev afviklet hurtigt og stilfærdigt med 81 stemmeberettiget. Referat ligger på hjemmesiden.
 • DSRS har tilbudt deres assistance ifm. udsædvanlige vejrforhold på Lynæs Havn. 
 • Manitou-traktoren har fået ny gearkasse mm.
 • Der er udsendt ca. 100 stk. rykkere for manglende indbetaling af havneafgift. Betalingsfristen var 01. april 2018. Gebyr pr. rykker er kr. 100,-
 • Vandslangerne forsvinder fra landpladserne. Muligheder for vandslanger med tekst undersøges..
 • Havnen indkøber en ekstra mastevogn.
 • Vægte på 20-tons kranen virker.
 • Filmproducent og dronepilot Ketil Teisen, der bor i Lynæs, var inviteret til bestyrelsesmødet for at orientere om sit forslag til en film, der viser hvad Lynæs Havns kan byde på.
 • Belægningsarbejdet på forpladsen er afsluttet tilfredsstillende inkl. nogle ekstra arealer og afvandingsbrønde.
 • Tagarbejdet på havnekontoret er startet.
 • Der er udført midlertidige reparationer på vestkajens belægning og fundering af badehusets terrasse.
 • En arbejdsgruppe er nedsat for at undersøge muligheder for afhjælpning af problemet med manglende vinterpladser.
 • Lynæs 1-Vikingeskibsprojektet: Der har ikke været reaktioner eller modtaget tilsagn om opbakning efter orientering på Generalforsamlingen.
 • Forslag til orienterings-skilte til montering på sekskantet træstolpe blev drøftet.
 • En velkomsthæfte til nye andelshavere/lejere samt en “turistfolder” blev drøftet igen.
 • Mulige arbejdsopgaver til den forestående frivillige arbejdsdag lørdag den 5. maj 2018 blev gennemgået.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. marts 2018 : 

 • Isen i havnen nåede at ”sænke” en enkelt båd, den fine Lynæs 18. Et par stropper under den, og havnens personale fik båden løftet op.
 • De sidste brædder på brodæk 3 samt brodækket på den lille bro langs kajen udføres i nær fremtid.
 • Installation af bådlift på en af pladserne på bro 6 er accepteret af pladsens nabo, med det forbehold, at hvis det bliver til gene, flytter nabo til en af de pladser som havnen måtte eje.
 • Indtil videre i år, er der foretaget 11 stk. bådpladshandler. Ser vi realistisk på det, er der kun 9-10 bådpladser til salg. De resterende 8 -9 pladser er ”skæve” pladser i hjørner og en enkelt kajplads.
 • Bad og toiletbygningen forventes åbnet til påske.
 • Arbejdet med ny betonstensbelægning på forpladsen i den gamle havn er startet.
 • Vinduerne i toiletbygningen er udskiftet.
 • Brugen af især Facebook og Instagram bør vi i Lynæs Havn blive bedre til!
 • Havnefoged Morten har deltaget i møde vedr. turisme og i møde i den udvidede Øresundskreds af havnefogeder med 70 deltagere fordelt på Havnefogeder, assistenter og kontorpersonale. Der var deltagelse af FLID, og der blev bl.a. drøftet forsikringer, husbåde og strandbeskyttelse. Politiet informerede om reglerne, når vi får besøg af både fra ikke Schengen lande.
 • Havnens bestyrelse har intet imod, at DR1 evt. optager TV-madprogram på Lynæs Havn.
 • Forberedelserne til generalforsamlingen blev gennemgået, hvor der bl.a. informeres om havnens økonomi, bådpladser, frivillig arbejdsdag, ansvar og forsikring ved bådoptagning, vikingeskibsprojekt, strandbeskyttelseslinjen. Alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter der er på valg genopstiller.
 • Vedligeholdelsesplanen blev suppleret og gennemgået, i forhold til hvilke opgaver der kan udføres på den frivillige arbejdsdag. Bl.a. etablering af ekstra vandpost på ”nyt” område. Græsbegroninger langs flisearealer fjernes. Flere mastebukke bygges. Indkøb af 1 stk. ekstra mastevogn. Bedre skiltning (”Vejrhaner” og skiltning for transportvogne). Etablering af miniværksted i masteskur.
 • Oplæg til velkomstfoldere til henholdsvis nye andelshavere og gæster blev præsenteret. 

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. februar 2018:

 • Havnens reviderede regnskab 2017 blev gennemgået og underskrevet. Investeringer i stativer synliggøres. Bestyrelsen kan konstatere, at Lynæs Havn har en sund økonomi, og at etablering af kran og vogn til bådløft samt systemstativer har været en succes.
 • Regnskab 2017 udsendes ikke, kan afhentes på Havnekontoret. (Sammendrag offentliggøres her på hjemmesiden)
 • Gæsteleje pr. døgn er i 2018 hævet fra kr. 160,- til kr. 170,-
 • Lynæs Havn tegner ikke medlemskab af Hundested Erhvervsråd, før vi har en person(er), der aktivt vil repræsentere Lynæs Havn.
 • Personalet har konstateret flere både på vinterpladser med tilsluttet el. Personalet udtager stik fra tavlerne ved personalets runderinger. Muligheder for tidsstyring undersøges.
 • Nyt brodæk 3 er udskiftet af personalet (mangler enkelte brædder og el-stander). Brodæk på lille bro ved ny kran udskiftes.
 • De 10 stk. vinduer i toilet-badebygningen udskiftes af personalet i førstkommende uger.
 • Aftale med entreprenøren, der skal udføre ny belægning på havneforpladsen er udarbejdet.
 • Udskiftning af havnekontorets tagbelægning starter omkring påske.
 • Havnefogeden deltager i den nærmeste fremtid i møde vedr. Nordsjællands Riviera samt møde i Havneforeningen.
 • Bestyrelsen drøftede hvad en evt. ændring af strandbeskyttelseslinjen ved Lynæs Havn kunne betyde.  En større fleksibilitet og muligheder for at imødekomme ønsker om etablering af bl.a. fiskehytter til grej, overnatningshytter, mindre toiletbygninger samt fastholde arealreservationerne for udvidelser mod øst blev nævnt. Der orienteres om emnet på Generalforsamlingen.
 • Formanden orienterede om resultatet af bestyrelsens arbejde med emnet “Kunderejsen”. Der orienteres om ideerne på Generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen informeres om initiativet vedr. Lynæs I-vikingeskibet, DSRS’ forslag om flydende platform med bygning, frivillig arbejdsdag den 5. maj 2018 kl. 8-15 samt en opfordring til, at frivillige (enkeltpersoner som grupper) assisterer hvor interessen er størst. (Lyn-X/Havnens Dag, beredskab ved særlige vejrforhold, mindre vedligeholdelsesarbejder, hjemmeside og facebook).

Nyt fra bestyrelsesmødet 10. januar 2018:

 • Halsnæs Byråd har konstitueret sig med Jannik H. Jørgensen og Steen Hasselriis som kommunens repræsentanter i bestyrelsen i Lynæs Havn Amba.
 • Havnens bil er udskiftet med en brugt VW Cady fra 2014.
 • Mulighederne for oprettelse af et frivilligt beredskab, der kan assistere havnens personale i forbindelse med usædvanligt vejrlig undersøges.
 • 4 stk. entreprenørtilbud på 10 cm tyk betonstenbelægning til forpladsen i gl. havn er modtaget.
 • I 2018 planlægges istandsættelse af udvalgte asfaltarealer.
 • Indkaldelsen til generalforsamlingen 2018 kan ske med e-mail.
 • Havnens økonomi er sund – vi får ingen problemer ift. samlet budget for 2017 samt likviditeten primo 2018, hvor der udføres tagrenovering og ny belægning på forplads.
 • En ukendt bilist har påkørt en Diana 21 motorbåd. Havnens personale har løftet båden tilbage i stativ.
 • De 10 stk. vinduer i toilet-badebygningen er i meget dårlig stand og udskiftes inden sæsonstart 2018.
 • Havnens trykluftsanlæg (is-sikring) er ”blæst” igennem. Det virker – men med forbehold. Bestyrelsen besluttede at udskifte slangerne i etaper i de følgende år.
 • Personalet er i gang med at udskifte trædækket yderst på bro 3. Der monteres en el-stander på broen.
 • Tag og kvistvinduer på havnekontorbygningen udskiftes foråret 2018.
 • Formanden har udtalt sig til Frederiksborg Amts Avis om baggrunden for havnens bud på værftgrunden.
 • Carsten Holm – initiativtager til ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet” orienterede bestyrelsen om denne spændende og ubeskrevne del af dansk historie – der har foregået ”lige her” – midt i Lynæs Havn! Bestyrelsen ser gerne dette projekt realiseret, og vil bistå hvor det er muligt. Mulige faser for projektet blev drøftet:           1) Projektbeskrivelse, 2) Etablering af interessegruppe/forening/”Lynæs Vikingeskib Laug”, 3) Infotavle på Lynæs Havn, 4) Bygning af 1:5 model, 5) Bygning af båd 1:1

Nyt fra bestyrelsesmødet 29. november 2017 : 

 • Havnens økonomi er sund – ingen problemer ift. samlet budget for 2017 samt likviditeten primo 2018.
 • Jægerforbundet opsætter fælder, for at indfange den minkfamilie der har slået sig ned på Lynæs Havn
 • Efter tilkøb af stativer og bukke har havnen i alt 187 stk. stativer og 214 stk. Seagripp-bukke.
 • Der er  dette efterår optaget ca. 50 stk. både med master.
 • Elektriker monterer ”forhøjere” på de lave el-standere.
 • Materialerne til renovering af brodæk på ”Nokken” (bro 3-forlængelsen) er leveret, og arbejdet begynder i december 2017.
 • Morten, Christian og Tobias’ deltagelse på FLID-messen havde været en succes med mange udstillere og deltagere.
 • Morten får tjekket havnens trykluftsanlæg inden vinteren.
 • DSRS informerede om deres ideer til etablering af en flydepram med hus ved redningsbådens nuværende plads.
 • Christian Warrer orienterede om det nyetablerede Hundested Erhvervsråd – Et fællesskab der skal bringe lokalt erhverv, kultur og foreninger ” ud over kommunegrænsen”. Rådet har pt. 86 medlemmer, og havnens bestyrelsen besluttede at blive medlem.
 • Havnens bestyrelse besluttede at igangsætte den nødvendige tagrenovering af havnekontorets tag, gavle og kviste til foråret. Udføres med koksgrå betontagsten, hvide vindskeder og sternbrædder samt sorte beklædninger.
 • Lyn-X / Havnens Dag planlægges gennemført med Havnerådet (underudvalg til bestyrelsen i Lynæs Havn Amba.) som arrangør. Organisering med projektledere drøftes på førstkommende havnerådsmøde den 25. januar 2018.

Nyt fra bestyrelsesmødet 31. oktober 2017:

 • Mulighederne for et ”Akvarieprojektet” på Lynæs Havn undersøges.
 • Antallet af havnens egne bådpladsandele er i 2017 nedbragt, svarende til fra kr. 354.500 til kr. 165.500
 • Der til dd. dette efterår foretaget 130 stk. bådløft og af der er ca. 40 stk. reservationer i kalenderen.
 • Der bestilles ekstra bådstativstøtter og flere Seagrips.
 • Der indkøbes 2 stk. analog dynomametre for at kunne vægtangive både ved bådoptagning.
 • Oprettelsen af et frivilligt beredskab, der kan assistere havnens personale i forbindelse med usædvanligt vejrlig undersøges.
 • Havnen har indkøbt en havetraktor,
 • Tømmer til udskiftning af de sidste brodæk er indkøbt.
 • Entreprenørtilbud på SF-stensbelægning til forpladsen i gl. havn indhentes.
 • I 2018 planlægges istandsættelse af udvalgte asfaltarealer.
 • Lynæs Havn deltager på FLID-konferencen i Fredericia den 23. november 2017.
 • Opslag om, at angivelse af løftepunkter og understøtningspunkter er bådejers ansvar udarbejdes.
 • Oversigt over mulige bådoptagningsdage annonceres på hjemmesiden.
 • Havnens bestyrelsen har drøftet mulighederne ved en evt. ændring af standbeskyttelseslinjen.
 • Havnens bestyrelse ønsker at bidrage til sikkerheden for de mange svømmere, og har ingen bemærkninger til ønsket om at udlægge svømmeafmærkningsbøjer, som vurderes ikke at være til gene for andre.
 • ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet” drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.
 • Sejklubben Lynæs er udvalgt som arrangør af Sejlsportligaens stævne i juni 2019 – samme weekend som LYN-X / Havnens Dag.

Nyt fra bestyrelsesmødet 03. oktober 2017:

 • Vinterpladser for udenbys både henvises til Lynæs Bådeværft.
 • Det går planmæssigt med optagning af både – 3 dage pr. uge.
 • Der er service på kran mandag den 09. oktober 2017.
 • Der er 600 stk. badehuspoletter i omløb.
 • Der handles ca. en bådplads om ugen.
 • Der er pr. 03. okt. registreret 1.633 gæsteovernatninger for 2017. (1.691 i 2016)
 • Bestyrelsen har sammen med alle interessenter på Lynæs Havn, deltaget i et møde med Halsnæs Kommune om udviklingsmulighederne på Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen drøftede Havnerådets fællesarrangement -LYN-X / Havnens Dag, der i 2018 planlægges med 2 stk. projektledere (En person fra Lynæs Surfcenter og en person fra Sejlklubben Lynæs), begge med reference til Havnerådets formand Bent Bennedsen.
 • Tagrenoveringen på havnekontoret og sejlerkøkkenet har været i udbud. Havnen har modtaget 4 konditionsmæssige tilbud – desværre alle over havnens budget. Bestyrelsen inviterer firmaet med det mest fordelagtige tilbud til et møde.
 • På næste møde vil bestyrelsen drøfte ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet”, samt andre muligheder for projekter på Lynæs Havn bl.a. et “Akvarieprojekt”.
 • Kajakklubben ”Qajaq”, der nu er fusioneret med Sejlklubben Lynæs, har opsagt deres lejemål, og flydebroen i den gamle bedding overdrages til Lynæs Havn – de engagerede kajakfolk vil forsat tilse og vedligeholde flydebroen.
 • Der er kommet et forslag om udsmykning af bolværk på vestkajen.

Nyt fra bestyrelsesmødet 25. august 2017 :

 • På grund af vejret har vi få gæster – under 2016-tallene. (pt. 8-10 pr. døgn, tilfredse gæster fra mange nationer)
 • Sailors Corner har fået monteret nyt udsugningsanlæg.
 • Vejrstationen har givet udfordringer. Manometer/station er nu udskiftet.
 • Der har været vanskeligheder med benzinanlæg. (Kabler mellem betalingsanlæg og standere udskiftet).
 • Der er tilkørt 8 m3 faldsand til legepladsen.
 • Der er udlagt 48 tons stabilgrus på dele af arealet mellem toiletbygningen og fiskebutikken.
 • Opbevaringskasse til krangrej etableret ved ny kran.
 • Der er udført nyt skørt på kaj ved ny kran.
 • Der arbejdes stadig på at gøre shelter-tagene tætte.
 • Mastekranen er nedtaget for istandsættelse. Flere sekundære rust- og slidskader er udbedret. Kontrol og opsætning er planlagt til 04-09-2017.
 • Renovering af havnekontoret og sejlerkøkkenets tag er sendt i udbud.
 • Havnefogeden ser på flere forslag til udskiftning af havnens bil – lille varebil med trækkrog.
 • Frivillig arbejdsdag 2018 er aftalt til lørdag den 05. maj 2018 kl. 08-15

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. maj 2017 :

 • Bestyrelsen undersøger muligheder for luftfoto/videooptagelser af Lynæs Havn til brug på bl.a. hjemmesiden.
 • Forfalden båd i havnebassin tages på land, og efterladte både/stativer/bådvogne på land forsøges registreret.
 • Frivillig arbejdsdag forløb rigtig godt med ca. 25 fremmødte ”der gav den fuld gas”. TAK til alle deltagende. Vi planlægger Frivillig arbejdsdag 2018.
 • Hundestedhallen er reserveret til generalforsamling 24. marts 2018 kl. 10 inkl. nyt højtaleranlæg.
 • På grund af vejret trækker det ud med søsætningen i år.
 • Bådoptagning efteråret 2017 skal bookes på havnekontoret 14 dage før ønskes optagning.
 • Havnen investerer i flere systemstativer i forskellige størrelser.
 • Mastekranen nedtages i ca. 2 uger denne sommer for renovering og maling.
 • Det store antal bådpladshandler har bl.a. betydet vanskeligheder med tilstrækkelig vinterpladsarealer.
 • Bestyrelsen har besluttet ikke at håndhæve ansvarsforsikringskravet på kr. 10 mio. På førstkommende generalforsamlingen anbefaler bestyrelsen, at ansvarsforsikringskravet nedsættes til kr. 5 mio.
 • Bestyrelsen vil udarbejde en analyse af, hvilke mennesker der besøger Lynæs Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. april 2017 :

 • Bestyrelsen konstituerede sig med Gert Møller, formand og Tobias S. Larsen, næstformand og Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Havnefoged har skrevet til bådejer vedr. manglende fortøjninger og fendere. Hvis dette ikke bringes i orden, tages båden på land for ejers risiko og regning.
 • Leverede bådstativer, der ikke er overfladebehandlet, afhentes af leverandør til afrensning og galvanisering.
 • Det store skilt ved ankomst til havnen forsynes med bro nr. og diverse rettelser.
 • Der er udsendt rykkere til 60 andelshavere for manglende indbetaling af havneafgifter.
 • Der har været flere frostsprængte vandledninger end tidligere år.
 • El-patroner i varmtvandsbeholdere er udskiftet.
 • Der er allerede solgt 3.000 l af den nye GTL fuel.
 • Der er afhentet jernskrot og det resterende afhentes snarest muligt.
 • Nyt gulv i vaskeri og entre ved sejlerkøkken er udført.
 • Den gamle miljøgård er nedlagt, og der er lagt betonfliser. Ny låge og malerarbejde kan evt. udføres på arbejdsdag.
 • Der er udlagt 8 stk. jernplader på havneforpladsen.
 • Ny dankortautomat er monteret.
 • Nye gode lysarmaturer er monteret på vestkaj. Lysarmatur på Grill & Isbar monteres.
 • Overvågningskameraer er monteret med 2. stk. ved havnekontoret og 1 stk. ved værftets havneforplads og 1 stk. ved værftets plads mod nord. Havnefoged vurderer på opsætning af præventiv skiltning.
 • Døre til offentlige toiletter er eftergået for funktion (slibning og maling)
 • Vimpler til flagstænger er indkøbt og monteret
 • Frivillig arbejdsdag maj kl. 08-15 planlægges med mulige emner:
  • Istandsættelse af offentlige toiletter
  • Mastehus males udvendigt mod værft og facader.
  • Montering af skærmvæg ved udvendig bruser ved badehus
  • Plantekasser efterses og males, evt. nye ved havnekontoret
  • Låge og plankeværk til gammel miljøgård
  • Borde- og bænkesæt eftergås og males
  • Gammel båd på bedding males
 • Havnens Dag – 10.- 11. juni bemandes med Morten på Havnekontoret.
 • Maritim turisme – bestyrelsen:
  • vurderer ikke, at økonomien ”hænger sammen” med forventede udgifter til et sekretariat.
  • er enig i rapportens udmeldinger om bl.a. manglende skiltning….
  • ser muligheden i, at ”inspirationskataloget” aktiveres af interessenter på og omkring Lynæs Havn – med afsæt i et forbedret og styrket samarbejde.
  • besluttede at afsætte en dag/aften, hvor det skal drøfte og aftales, hvordan vi kommer videre..(Hvorfor kommer ”folk” til Lynæs Havn?)
 • Bådeværftets nye ejer Peter Øvre var inviteret til kort at orientere om sine ideer og forslag: Prototype for husbådsprojekt, 14m2 overnatningshytter placeret på egen grund mod vest, etablering af udekøkken, evt. afholdelse af Sankt. Hans-bål/aften på stranden og indkøb af Lynæsjoller til udlejning.
 • Bestyrelsen drøftede det nødvendige omfang af renoveringen af taget på Havnekontoret.
 • Muligheder for professionelle luftfoto og videooptagelser af Lynæs Havn igangsættes.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. marts 2017:

– Bestyrelsen ønskede Morten tillykke med de 10 år på Lynæs Havn.

– Mindre justeringer af kranens takstblad blev foretaget.

– Oversigt over hvilke pæle der ikke er forsynet med plastrør udarbejdes.

– Forslag til støbning af ”testklodser” til bådkranen udarbejdes.

– Legehuset er færdigmonteret på rette plads, og der er ”møbleret” lidt rundt på pladsen.

– Fodhegn langs bro 9 og 14 er bortskaffet – tilbage mangler trimning af hybenroser.

– Vejstriber på P-pladser er nær afslutning.

– Indkaldelser til generalforsamlingen er udsendt. Muligheder for en digital udsendelse undersøges.

– Mulige overvågningscameraer samt webcam-løsninger undersøges.

– Diverse brønddæksler er udskiftet.

– Gulvbelægning i forrum og vaskeri ved sejlerkøkkenet udskiftes.

– Lynæs Havn skifter til ny GTL diesel fra Shell, som er på basis af naturgas, der næsten er sodfri, lugtfri og ikke danner oliefilm på vandet og fordamper hurtigt.(Svanemøllehavnen har gode erfaringer)

– 2 stk. ”Parklamper” på bro 3 er udskiftet og 6 stk. lysarmaturer i master udskiftet.

– El-stik på landpladser er eftergået, og nødvendige udskiftninger er foretaget.

– Brodæk på bro 16 inkl. installationer er nær afslutning. Den lille bro ved slæbestedet renoveres.

– Havnefogeden deltager i diverse workshops og planlægningsmøder i forbindelse med Vild med Vand og LYN-X

På gensyn på Generalforsamlingen i Hundestedhallen lørdag den 25. marts 2017 kl. 10:00


Nyt fra bestyrelsesmødet 08. februar 2017: 

– Generalforsamlingen lørdag den 25. marts 2017 er tilrettelagt mht. indkaldelse, bestyrelsesberetning, prioriteringsliste og årsrapport for 2016.

– Lynæs Havn amba. kommer med et positivt resultat på DKK 470.249

– El-standere på de laveste broer forsynes med “opsatser”, for at imødegå oversvømmelse.

– Efter de seneste tyverier på havnen besluttede bestyrelsen at opsætte mere lys omkring havnekontoret samt kameraer.

– Reparation af beklædning på bolværk ved ny kran samt nedlægning af gammel miljøgård igangsættes.


Nyt fra bestyrelsesmødet 13. december 2016 

Af orienteringspunkter kan nævnes:

– Lynæs Bådværft er solgt.

– En andelhaver er blevet ekskluderet på grund af manglende betaling.

– Havnens pæle er undersøgt for pæleorm, og resultatet er godt – pælene er i fin stand.

– Forventningerne til havnens regnskab for 2016 er positivt – reultatet bedre end budgettet. Mulighederne for at fremskynde vedligeholdelsesprojekter bliver muligt.

– Der har været indbrud på havnekontoret.

– Charlie fra “Lynæs Fisk & Steakhouse” melder om succes for restaurenten.

– Der er i 2016 handlet 75 stk. bådpladser – det største antal nogen sinde.

– Havnepersonalet (Morten og Christian) har afsluttet deres krankursusuddannelser og har nu kranførercertifikat.

– Vedligeholdelsplanen er prioriteret med bl.a. færdiggørelsen af legetårn, brodæk 16, skørter og bro ved ny kran samt nedlæggelse af gammel miljøgård.

– Møder og work-shops for projekt “Lynæs Natur- og Søsportcenter” er tilrettelagt.

– Halsnæs Kommune har støttet “Lynæs Vandsportscenter” der afholdes i to week-ender i juni 2017 – sammenfaldende med Havnens dag den 10. juni 2017.

– Havnen har drøftet generelle udviklingsmuligheder med Halsnæs Kommune – begræsninger og muligheder i forhold til fredninger og strandbeskyttelseslinjer.

– Til dato er indkøbt 147 stk. systemstativer, 162 stk. SeaQuip 13 stk. motorbådsbukke, 28 stk. sæt stormstøtter og forskelligt andet tilbehør.

– Havnens nye hjemmeside forventes præsenteret i begyndelsen af januar 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 01. november 2016 (Næste bestyrelsesmøde 13. december 2016)

“Lynæs Natur- og Søsportcenter” har med støtte fra ”Projekt Maritim Turisme” fået tilknyttet et konsulentfirma, der i første omgang skal tilvejebringe en forretnings- og fundraisingsplan.

Så er der i 2016 handlet i alt 69 stk. bådpladser.

Igen i 2017 afholdes “Havnens Dag” i Lynæs samtidig med med et Brugtbådsmarked – det sker lørdag den 10. juni 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 27. september 2016 

Styregruppen for ”Projekt Maritim Turisme” har godkendt ansøgningen fra Lynæs Havn – “Udviklingsprojektet Lynæs Sportscenter”. Betingelserne og rammerne skal drøftes på et indledende møde den 06. oktober 2016.

På et evalueringsmøde med Badeklubben er der blevet drøftet rengøring, skærmvæg til bruser, lakering af gulv udlægning af bøjer og platform.

Inden vinteren skal der findes overdækningfaciliteter til bådvogn og traktor.

Bestyrelsen er tilfredse med havnens økonomi, og ser muligheder for at kunne fremskynde planlagte vedligeholdelses- og forbedringsprojekter i 2017 – bl.a. nyt tag på havnekontoret.

Til dato har havnen i år haft 1.700 gæster.

Spildolietanken i miljøgården står til udskiftning og brodæk på bro 16 udskiftes i vinter samt måske brodæk ved tankanlæg og mastekran.

Der udføres stikprøveanalyser af udvalgte pæle i havnen.

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for placering af master i masteskuret.

Der annonceres med “Frivillig arbejdsdag på Lynæs Havn” der afholdes lørdag den 20. maj 2017 fra kl. 08-15.

Bemærk: Nye retningslinjer for placering af både, stativer og vogne på land. Se opslag på broer og her på hjemmesiden.


Nyt fra bestyrelsesmødet 09. august 2016 

Lynæs Havn har afholdt møde med Surfcenter, Sejlklub, Kajakklub, Kommunens projektleder Mette Clausen Sandahl samt repræsentanter fra den nye efterskole på Thoruplund vedr. ”Projekt Maritim Turismes” muligheder på Lynæs Havn. Et positivt møde, som kan være ”indgangsportalen” for flere aktører/et større projekt. Det blev aftalt, at Lynæs Havn fremsender en ansøgning omdeltagelse i projektet.

Havnens økonomi følger budgettet, og bestyrelsen vurderer, at årets resultat kan nås.

Til dato har havnen i år haft 1.400 gæster (svarende til 2015) – hvilket ikke er tilfredsstillende.

Salget af bådpladser går godt – der er pt. 42 stk. ledige (heraf ejer havnen 8 stk.)

Den offentlige livredderpost ved oplevelsesbroen har været en succes og gentages i 2017.

Bestyrelsen drøfter retningslinjer for kommende vinter-placeringer af både på landpladser.

Forsøget med ”drænhuller” på P-pladsen vest for toiletbygning har været positive.

Sejlerkøkkenet er blevet istandsat.

Arbejdet med uddybning af sejlrenden til jollehavnen (dybde 1 m) nord for bro 18 igangsættes nu.

Bestyrelsen tilslutter sig Greenwell’s forslag til kommunal ansøgning om opstilling af overnatninghytter på arealet ved sheltere.


Nyt fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 

Havnen planlægger en ansøgning til “Projekt Maritim Turisme” (omfattende de 3 kommuner på den nordsjællandske kyst), hvor mulige projekter for Lynæs Havn, med den unikke geografisk placering (farvande) kunne være:

Tilbyde de rigtige faciliteter for ”Fuldservice – bådklargøring” samt et “Søsportcenter”.

Stort salg af chips (55 stk.) til badehuset samt godt 600 poletter til sauna.

Der er til dato handlet rigtigt mange bådpladser (38 stk. pladser i 2016) (48 stk. i hele 2015)

Vi har pt. 50 stk. bådpladser til salg (62 stk. i marts 2016)

Det øverste kranspil på den store mastekran er udskiftet.

Der er opsat nye bro-nr.skilte og ”Velkommen til Lynæs”-skilte på molehovederne.

Ca. halvdelen af de ekstra 50 stk. bestilte systemstativer er modtaget.

En veltilrettelagt arbejdsdag blev positivt modtaget med 22 fremmødte – bør gentages i 2017 en måned tidligere.

Der blev malet mange steder, monteret handicap-taktiler på oplevelsesbroen, plantet blomster og sejlerkøkkenet fik den helt store tur – stor tak til alle deltagende.

Havnens ”Farvekatalog” (Retningslinjer for hvilke farver der anvendes på hvilke bygningsdele) ajourføres/suppleres med nye forslag til farver på bl.a. inventar.

Det har været nødvendigt at irettesætte en del unge, der badede og havde det sjovt i havnebassinet.

Åben Havn / Vild med Vand den 29. maj 2016 var en stor succes med mange besøgende.

Bestyrelsen forbereder nye retningslinje for anvendelsen for de forskellige arealer på havnen.


Nyt fra bestyrelsesmødet 17. maj 2016 

Der er til dato handlet 30 stk. båpladser i 2016.

Der er gang i oprydningen på havnen…Bestyrelsen håber at nå mere på Arbejdsdagen lørdag den 4. juni 2016 kl. 8-16 – HUSK tilmelding til Havnekontoret.

Personalt kan søsætte 12-15 sk. både på en dag. Fremadrettet planlægges der med at have 3 ugentlige hverdage og nogle week-ender til søsætning/optagning.

Bestyrelsen drøftede retningslinjer for anvendelsen af “forpladsen” i den gamle havn – som ikke er en P-plads. (Vinteropbevaring frem til 15. april og klargøring af maksimalt én uges varighed)

PR-indsatsen for Projekt Vild med Vand – Havnens Dag den 29. maj 2016 kl. 10-16 intensiveres fra nu af!

Generalforsamlingen i 2017 afholdes den 25. marts 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 14. april 2016

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Gert Møller som formand (valgt på generalforamlingen), Tobias S. Larsen som næstformand og Ole Steen Lintrup som sekretær.

Andelshavere får nu mulighed for at få annonceret deres bådplads til salg på hjemmesiden. Dette sker ved henvendele til havnekontoret.

Der er i årets første 3 måneder handlet 20 stk.bådpladser.

Folkene bag den private U-båd “UC3Nautilus” har besøgt Lynæs Havn, med det formål at leje plads i den gamle havn fra sommeren 2016.

Mastekraner er synet og godkendt.

Der er opført nyt skur efter stormen ved mastekranen til betalingsanlæg for køb af brændstof.

Fiskerbåden “H7 Isefjord” er næsten på plads med deres salgs- og kølecontainer på vestmolen.

Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er tilladt at oplade el-bilier på Lynæs Havn.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for etablering af en ny og tidssvarende hjemmeside.

Badeklub og surfere arbejder med planerne og tilladelser for en offentlig badeplatform udlagt NV for fyret.

“Vild med Vand-projekt” søndag den 29. maj 2016 kl. 10-16 er i god proces med mange aktører.

Havnens bestyrelse har nedsat et “Vedligeholdelsesudvalg” med Tobias S. Larsen som formand, og havnefoged Morten samt Peter, Janik og Torben fra bestyrelsen. Bestyrelsen og flere andelshavere ønsker, at der skal ske “et generelt løft” af områderne på Lynæs Havn. Der udarbejdes en prioriteret plan for arbejdet og der afholdes en

“Frivillig arbejdsdag lørdag den 4. juni 2016 kl. 8-16” hvor bestyrelsen og havnens personale håber, at mange i løbet af dagen vil møde op og hjælpe med vedligeholdelse og oprydning.


Bestyrelsesarbejdet:

Nyt fra bestyrelsesmødet 13. december 2022 (Næste bestyrelsesmøde 06. februar 2023):

 • Miljøprøverne der er taget af havbunden i bassinet inden for sydmolen / øst for bro 7 viser ikke forurening. Det betyder, at der kan arbejdes videre med forslaget om eventuel uddybning.
 • Betalingsanlægget for brændstof er opgraderet til kontaktløs betaling.
 • Mulighed for salg af grøtsager fra “vejbod” på havnen i sommermånederne undersøges.
 • Mulighederne for plantning af flere træer og buske på havnen undersøges igen.
 • Mulighederne for sponsorering af børne-redningsveste til udlån i forbindelse med “krabbefiskeri” på havnen undersøges.
 • Regnskabet for 2022 forventes som budgetteret.
 • Der er konstateret fejl på en del af RCD/HPFI-relæer på broerne.
 • Der er rammet nye pæle, hvor eksisterende var knækket.
 • Forsøget med græsarmering på landpladsen ”Trekanten” er udført. Resultatet vurderes efter bådisætning foråret 2023.
 • Der er annonceret efter en ny havneassistent, da Tomas har har fundet sit ønskejob.
 • Julearrangementet på havnen den 4. december 2022 med DSRS-Søredningen som initiativtager var en stor succes, der bør gentages.
 • Havnefogeden undersøger muligheder for ny leverandør af bådstativer, da nuværende leverandør stopper produktionen.
 • Havnens bestyrelse har udfordringer med myndighedstilladelser til oprensning af sejlrenderne.

Nyt fra bestyrelsesmødet 11. oktober 2022 (Næste bestyrelsesmøde 13. december 2022):

 • Betalingsanlægget for brændstof skal opgraderes til kontaktløs betaling.
 • Havnens legeplads er synet, og defekte dele er fjernet.
 • Låseautomatikken på toiletbygningens handicaptoilet justeres.
 • RCD/HPFI-relæer på broerne efterses.
 • Havnen har indlejet materiel-container til tyverisikker opbevaring af opklodsningstræ.
 • Toilet- og badebygningen og de decentrale toiletter lukkes fra midt i november.
 • Materialer til prøve på græsarmering på landpladser er leveret.
 • Bestyrelsen har afholdt møder med flere interesserede forpagtere til havnens Gill & Ishus.

Nyt fra bestyrelsesmødet  02. september 2022:

 • Der er ingen tvivl om, at Lynæs Havn er en populær havn, og vi har modtaget mange positive tilkendegivelser. Det gælder både vore toiletter og havnen generelt. Udfordringerne med dørautomatikken til handicapbad- og toilet søges afhjulpet.
 • Legepladsens nye vandaktivitet er godkendt og åbnet – til glæde for rigtig mange.
 • Antallet af gæster i 2022 er rundet 2.555 både, 440 campere og 42 TS-skibe, en fremgang på 11,8% ift. 2021.
 • Brændstofsalget følger ikke med stigningen af gæster. 10.000 liter under salget i 2021.
 • Med mange gæster bliver der også problemer med meget affald. Havnen afventer ny affaldsplan fra Halsnæs Forsyning/Halsnæs Kommune.
 • Frivilligdagen forløb rigtig fint – ønsket om flere oaser/grillplatforme på havnen planlægges udført næste år.
 • Bådoptagningsdage for efteråret er lagt på hjemmesiden.
 • Den primære vinteropgave for havnens personale (Morten og Tomas) bliver montering af Azobe-tømmer langs kranområde og Vestkaj.
 • Godkendelsen for uddybningen af vore sejlrender trækker ud.

Nyt fra bestyrelsesmødet  24. maj 2022:

 • Det er aftalt med badeklubben, at administrationen af adgangen til bade- og saunabygningen overgår til havnekontoret.
 • Generalforsamlingen 2023 bliver lørdag den 18. marts 2023.
 • Kun rosende ord om den nyrenoverede toiletbygning. Der er lidt udfordringer med døråbningsautomatik til handicap/familierummene. Ved døre er lagt dørriste og indvendige måtter, og der er monteret beskyttelsesplader på vægge under håndtørrer. Der planlægges opsat ekstra bænke.
 • Det gik rigtigt fint med skoleerhvervspraktikanten i uge 18.
 • Den lille kran på vestkajen har været ude af drift – relæ er udskiftet.
 • Der er søsat ca. 245 både, men der står stadig mange både på landpladserne.
 • Der har været lidt forsinkelser på søsætningen på grund af defekte køleslanger på den lille Manitou og hydraulikken på den gule bådvogn.
 • Placeringen af legepladsens kommende vandaktivitet er aftalt.
 • Frivilligdagen lørdag den 11. juni 2022 kl. 08-14:30 er planlagt med diverse arbejdsopgaver. (Bygning af ny grillplads på midtermolen, bygning af nye blomsterkasser og bænke, montering af plastrør på oplevelsesbroens nye pæle, reparation af bænke, diverse malerarbejder og plantning af blomster). Havnen  arrangerer morgenmad og frokost. Tilmelding til havnekontoret.
 • Bestyrelsen har drøftet forslag til plantning af en række træer ved legepladsen og en hæk langs østsiden af “trekantarealet” mod eksisterende landudvidelse.
 • Nyhedsbrev er udsendt til bådejere den 24. maj 2022.

Nyt fra bestyrelsesmødet  12. april 2022 :

 • Bestyrelsen konstituerede sig som forrige år, med Gert Møller-formand, Tobias S. Larsen-næstformand og Ole Steen Lintrup-sekretær.
 • Til vandaktiviteten på havnens legeplads er pt. modtaget bevillinger på kr. 185.000,- så projekt kan igangsættes. Muligheder for genanvendelse af vandet undersøges.
 • Lynæs Sejl- og Kajakklub vil gerne stå som arrangør af “Havnens Dag” – men det bliver først i 2023.
 • Supplerende pæle på oplevelsesbroen er rammet. Bestyrelsen aftalte, at pælene suppleres med sorte plastrør for at imødegå pæleorm.
 • De 10 stk. forsøgspæle (plastindkapslede WOPAS-træpæle) er leveret.
 • Vandrør i målerbrønd er knækket – er frigravet og udskiftet.
 • Bestyrelsen besluttede, at rengøringsfirmaet rengør toiletterne dagligt når sejlsæsonen rigtigt starter (maj-aug).
 • Der bygges flere blomsterkasser, bl.a. til forpladsen ved toiletbygningen.
 • I uge 18 har vi en 8. klasses-erhvervspraktikant på havnen.
 • Havnefogeden oplyste, at personalet må flytte mange både, for at få adgang til både der skal søsættes.
 • Frivilligdagen aftaltes til lørdag den 11. juni 2022 kl. 08-14:30.
 • Indvielsen af bade- og toiletbygningen var en hyggelig og velbesøgt eftermiddag.
 • Bestyrelsen besluttede at placeringer af ”oaser”(træterrasser) på havnen startes på midtermolen – bag det decentrale toilet med udsigt mod Kulhuse Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet  08. marts 2022:

 • Havneassistent Christian er gået på pension – reception har været afholdt med taler og gaver. Christian fortsætter i de travle uger med bådhåndtering.
 • Havnefogeden orienterede om, at den lille flydebro i beddingen er udskiftet inkl. anker og kæde, og defekt træ på bro 5-6-7 er udskiftet. Træ til udskiftning af en del brædder på brodæk ved tankanlæg er bestilt. Sugestationen til bådtoiletter er flyttet nogle meter. Krandage er lagt på hjemmesiden.
 • Renovering og ombygning af toilet- og badebygningen afsluttes 1. april 2022 som planlagt.
 • Kystdirektoratet har den 4. februar 2022 fremsendt tilladelse til landudvidelsen mod øst. Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har påklaget afgørelsen.
 • Efter gentagne klager fra naboer, har bestyrelsen besluttet, at både med rullemast fremover skal have mastedæmper monteret på landpladsen. Hvis både har fald der klaprer, skal havnepersonalet (om muligt) fastgøre faldene korrekt, og bådejeren faktureres kr. 300,-

Nyt fra bestyrelsesmødet  02. februar 2022 :

 • LAG Halsnæs-Gribskov som er en forening, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser, har givet tilsagn om støtte på kr. 140.000,-  til nye aktiviteter på havnens legeplads.
 • Bestyrelsen besluttede, at der til foråret udføres et 200 m2 stort prøveområde med græsarmering udført af genbrugsplast.
 • Der er ikke konstateret skader på havnen som følge af den forhøjede vandstand. Et sømærke er forsvundet, men et nyt er etableret.
 • Arbejdet med renoveringen af toiletbygningen forløber  planmæssigt, og samarbejdet med hovedentreprenør  Christian Hansen er godt.
 • Bestyrelsen drøftede holdninger til sejlads med paddlebords i havnebassiner og bådvask med slange fra broerne. Bestyrelsen ønsker ikke at indføre forbud – men opfordrer til ”almindelig sund fornuft”.
 • Bestyrelsen udarbejdede budgetforslag for 2022 til godkendelse på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen besluttede prisjusteringer på bådløft, transport og stativer. (Er lagt på hjemmesiden)
 • Halsnæs Byråds beslutning om, at udsende forslaget til en ny Lokalplan for Lynæs Havn blev drøftet. Bestyrelsen planlægger et høringssvar og ønsker forslaget drøftet på havnens generalforsamlingen. I havnens nyhedsbrev for februar 2022 vil bestyrelsen redegøre for, hvordan bestyrelsen stiller sig til forslaget.

Nyt fra bestyrelsesmødet  07. december 2021 (Næste bestyrelsesmøde 02. februar 2022):

 • Tomas Berthelsen, bosat i Lynæs, er blandt mange kvalificerede ansøgere ansat som ny havneassistent.
 • Steen Hasselriis og Jannik Haulik Jørgensen fortsætter i bestyrelsen for Lynæs Havn A.m.b.a. som kommunens repræsentanter i byrådsperioden 2022-2025.
 • Bestyrelsen forventer et tilfredsstillende økonomisk resultat for 2021 – bedre end budgetteret.
 • Der er valgt Azobé (Jerntræ) til udskiftning af skørter i gl. havn.
 • Morten oplyser, at der står 20 både på listen til optagning inden jul.
 • Havnen indfører en deadline for bookning af krantid til bådoptagning (15. november). Efter denne dato er der ingen garanti for at havnen kan tilbyde et bådstativ.
 • I tilknytning til de godkendte ”ORDENSREGLER”, er udarbejdet ”FORRETNINGSBETINGELSER” for brugere af Lynæs Havn.
 • For at opdatere havnens strategiske udviklingsplan, har bestyrelsen igangsat en proces, med drøftelse af vision, mission og fremtidige mulige/ikke mulige projekter, som skal præsenteres på generalforsamlingen den 20. marts 2022.
 • Bestyrelsen kan konstatere, at vi har realiseret rigtig mange af de tidligere prioriterede projekter.

Nyt fra bestyrelsesmødet  26. oktober 2021:

 • Muligheder for opsætning af el-bilstandere på Lynæs Havn har været drøftet. Havnen kan på grund af pladsmangel ikke pt. reservere 6 stk. pladser og afventer udviklingen.
 • Renoveringen af toiletbygningen følger tidsplanen – de indvendige nedrivningsarbejder er udført meget tilfredsstillende af frivillige.
 • Christian har opsagt sin stilling som havneassistent på Lynæs Havn pr. 1. marts 2022. Christian vil gerne fortsætte med kran-/bådhåndtering. Der annonceres efter ny havneassistent, med ansøgningsfrist 1. december 2021, og jobstart 1. eller 15. februar 2022.
 • Havnen forventer en tilladelse til, at kunne uddybe sejlrender med 3.000 m3 pr. år i 10 år. Der indhentes tilbud på arbejdets udførelse.
 • Havnen forventer i december 2021 en afgørelse på ansøgningen om landudvidelsen mod øst.
 • Af vinteropgaver er prioriteret: Udskiftning af træværk der holder klamperne på bro 5-6-7. Udskiftning af skørter på bro 8. Molehovedet ved indsejlingen til Lystbådehavnen.

Nyt fra bestyrelsesmødet  21. september 2021:

 • Bestyrelsen konstituerede sig som sidste år med: Gert Møller, formand – Tobias S. Larsen, næstformand – Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Generalforsamlingen forløb i en positiv stemning, men med få fremmødte. Referat er lagt på hjemmesiden.
 • Projekt “Renovering af toiletbygningen” blev godt modtaget og vedtaget på generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen blev enstemmigt vedtaget, at eksisterende andelshavere får fortrinsret til køb af bådpladser i forhold til dem, der måtte stå på venteliste.
 • Bestyrelsen besluttede, at det ikke er muligt at sælge båd og plads samlet, så længe der er venteliste. Vedtægterne ændres ikke.
 • Muligheden for etableringen af en mere formel form for frivillig indsats til hjælp med mindre projekter på Lynæs Havn drøftes med de personer, der deltager med nedrivningsarbejderne i toiletbygningen.
 • Visionsarbejdet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmøde 7. december 2021. Hvor målet er at udarbejde en handlingsplan.
 • I tilknytning til de nyreviderede ordensregler udarbejdes nye ”Forretningsbetingelser for brugere af Lynæs Havn”.
 • Ansøgninger om tilskud til vandaktiviteten på legepladsen udarbejdes.
 • Indtægter og udgifter “svarer stort” set til budgettet.
 • Dags dato har Lynæs Havn haft 2.833 gæsteovernatninger i 2021, heraf 320 autocampere (2.779/220 i 2020)
 • September måned er snart den mest stille måned på havnen, så der har været tid til at få ryddet op.
 • Der er udlagt 35 tons stabilgrus på firkantens nordlige del mod asfaltvejen.
 • Tilbageværende ”herreløse både” afhentes og køres til genbrugsvirksomheden De Nova.
 • Beklædningen på bølgebryderne er færdiggjort, og det røde fyr er flyttet ud på bølgebryderen.
 • Toiletbygningen er lukket, og der er skiltet med henvisning til de offentlige toiletter.
 • FLID har med et kamerahold optaget en ”Sejl Sikker Havn-film” i Lynæs, til brug som instruktion i anvendelsen af redningsudstyret.
 • Der er lagt 39 krandage til bådoptagning i kalenderen på hjemmesiden.
 • Bro 5-6-7 eftergås for råd i bjælker under brodæk. Nye skørter for enden af bro 8 udføres. Molehovedet ved indsejlingen til Lystbådehavnen skal vedligeholdes.
 • Projekt “Uddybning af sejlrenden til Lysbådehavnen”. Der er optaget film, udarbejdet tegninger og kort. FLID arbejder med sagen.
 • Projekt “Nyt landareal mod øst”. Kystdirektoratets afgørelse forventes ultimo 2021.
 • Mulighederne for opsætning af el-bilstandere på Lynæs Havn undersøges.

Nyt fra bestyrelsesmødet  20. august 2021):

 • Der er foretaget yderligere undersøgelser/fotoregistrering ifm. ansøgningen om uddybning af østrenden. FLID arbejder med sagen.
 • Saunabygningen er færdig. Indvielse har været udsat pga. Covid19.
 • Teksten på det store infoskilt ved indkørsel til Lynæs Havn ajourføres.
 • Juli måned har været fantastisk med 1.500 gæstebåde og autocampere.
 • Brændstofsalget er lavere en sidste år. 90.000 l mod 104.000 sidste år på samme tidspunkt.
 • Frivilligdagen gik rigtig godt igen i år.
 • Nye el-standere er monteret på vestkajen og ved miljøgården.
 • Den nye bom mellem miljøgården og Sejl- og Kajakklubben virker efter hensigten.
 • Der er stor tilfredshed med de 2 stk. nye decentrale toiletbygninger.
 • Info-skabene på broerne nedtages.
 • Tømmestationen til holdingtanke flyttes til vest for mastekranen.
 • Der ikke havde været problemer med sejlbrædder og vandscotere i havnen.
 • Ifm. ansøgningen om landudvidelsen mod øst, er havnens bemærkninger til modtagne høringssvar afsendt til Kystdirektoratet.

Nyt fra bestyrelsesmødet  05. juni 2021:

 • Bestyrelsesdagen var opdelt i et ordinært bestyrelsesmødet og en visions/strategi seance.
 • Status på projektplan for prioriterede større projekter: 
 • 2021:
 • Ny saunabygning: Under færdiggørelse
 • Legeplads (vandaktiviteter): Ansøgninger om økonomisk støtte udarbejdes
 • Uddybning af sejlrender: Er sendt i høring 17. maj til 15. juni 2021
 • Tømmestation placeret ved brændstofanlæg: Nær afslutning
 • Renovering af toiletbygning: Dagsordenpunkt på generalforsamlingen 12. september 2021
 • 2 stk. decentrale toiletbygninger: Nær afslutning
 • Renovering af stensætninger i havnebassiner: Ikke tidsmæssigt planlagt
 • Projekt Sikker Havn: Afsluttet
 • Nyt landareal mod øst: Er sendt i supplerende høring 01. juni til 29. juni 2021
 • Ny lokalplan for Lynæs Havn: Afventer Halsnæs Kommune
 • 2022:
 • Renovering af molehoved ved fyr: Projekt og økonomi skal udarbejdes
 • Asfaltering af udvalgte veje
 • Udskiftning af pæle bro 13 og 16: Tilbud indhentes
 • Nyt låsesystem: Vurderes i 2023
 • Herudover orienterede havnefogeden om:
 • 2 stk. el-standere (med 4 stk. udtag pr. stander) er bestilt til opsætning på vestkajen.
 • Opsætning af “Trafik-bom” ved miljøgård er i gang.
 • Tømmestationen til holdingtanke er nær afslutning.
 • Nye topbetegnelser monteret på alle sømærker. Der udlægges 1 stk. ny betonklods for den ene sideafmærkning mod gammel havn.
 • I de kommende uger monteres brædder på bølgebrydere ved lystbådehavnen.
 • I forbindelse med certificeringen som sikker havn, omtales Lynæs Havn i næste nr. af FLID og FAKTA.
 • Den 19. juni 2021 afholdes Frivillidag. Annoncerer på Facebook og hjemmeside.
 • Der står stadig over 100 stk. både på land. Firkanten skulle være ryddet 1. juni. I førstkommende nyhedsbrev præciseres, at både der ikke er flyttet 15. juni 2021, flyttes for bådejers regning.

Nyt fra bestyrelsesmødet  08. april 2021:

 • Havnefogeden har ikke registreret både i havnebassinerne, hvor ejer er ukendt.
 • Uddybningstilladelse til uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) er endnu ikke modtaget.
 • ”Projekt-Sikker-Havn-certificeringen” forventes afsluttet 01. maj 2021.
 • Vinteren har været hård ved flere af vandinstallationerne på broerne.
 • Der etableres strømstandere på Vestkajen.
 • Vejbommen ved miljøgården, som muliggør en midlertidig “sommer-afspærring” for biler uden nøglebrik, leveres i nær fremtid.
 • Bestyrelsen ønsker ikke, at investere i eget kompressoranlæg til bobleanlægget på nuværende tidspunkt, men afventer et konkret behov.
 • Bestyrelsen drøftede risikoen for mange Paddlebords i havnebassinerne, men ønskede ikke et forbud. Skaber de problemer irettesættes brugerne af havnemyndigheden.
 • Af vinteropgaver mangler montering af træ på de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen og montering af topbetegnelserne til sømærkerne i indsejlingsrenderne.
 • Nyt taksblad er udarbejdet og lagt på hjemmesiden.
 • Christian (Havneassistent) har 10-års jubilæum på Lynæs Havn. TILLYKKE til Christian.
 • Der står 130 bådejere på venteliste til en bådplads i Lynæs Havn.
 • De 2 stk. nye decentrale toiletter (på midtermolen og ved mastekranen) leveres uge 18/2021.
 • Retningslinjer for afrensning af bundmaling blev godkendt af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen ønsker ikke for nærværende at anskaffe en mastelift.
 • Formanden planlægger udsendelse af et nyhedsbrev i uge 16/2021.

Nyt fra bestyrelsesmødet  04. marts 2021 (Næste bestyrelsesmøde: 08. april 2021):

 • Kystdirektoratets afgørelse af havnens ansøgning om landudvidelsen mod øst forventes at foreligge i marts 2021. Herefter er der en 4 ugers klagefrist.
 • ”Projekt-Sikker-Havn-certificeringen” forventes afsluttet 01. maj 2021
 • Årsrapport 2020, revisionsprotokol 2020 og sammendrag af årsrapport 2020 er udarbejdet og underskrevet af bestyrelsen (link).
 • Bestyrelsen godkendte budget 2021. Havneafgifter for andelshavere, lejere og gæster er ikke ændret i forhold til 2020.
 • Der er ikke umiddelbart observeret skader på grund af isen.
 • Istandsættelse af havnekontoret indvendigt nærmer sin afslutning.
 • Af vinteropgaver mangler montering af træ på de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen og montering af topbetegnelserne til sømærkerne i indsejlingsrenderne.
 • Bestyrelsen forventer snart, at kunne igangsætte arbejdet med etablering af 2 stk. små decentrale toiletbygninger ved betalingsanlægget for brændstof, og på midtermolen ved udgangen til bro 5.
 • Bestyrelsen arbejder på skærpede retningslinjer for afrensning af bundmaling.
 • Bestyrelse besluttede at suppleant Torben Herslund Jørgensen indtræder i bestyrelsen for Lynæs Havn amba. frem til næste generalforsamling. Formanden takkede Peter Lassen, for den store indsats Peter har udført som bestyrelsesmedlem for Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen godkendte, at såfremt en bådejer ikke har varslet tidlig bådisætning, opkræves et anstillingsgebyr kr. 300,- og kr. 150,- for hver ”nabobåd” der skal flyttes.
 • Der er tilfredshed med de nyhedsbreve som formanden er begyndt at udsende til bådejere.

Nyhedsbrev udsendt pr. mail den 16. februar 2021. (link)


Nyt fra bestyrelsesmødet  04. februar 2021 (Næste bestyrelsesmøde: 04. marts 2021):

 • Tilladelsesprocessen for uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) nu administrativt er flyttet fra FLID til Kystdirektoratet.
 • Kystdirektoratet har oplyst, at de begynder sagsbehandlingen af havnens ansøgning om landudvidelsen mod øst i uge 5/2021.
 • Bestyrelsen besluttede, at toilettømningsanlægget placeres ved brændstofanlægget.
 • Entreprenøren har igangsat opførelsen af saunabygningen (Tilbygning til badehuset)
 • De nye ordensregler for Lynæs Havn er godkendt af myndighederne og lagt på hjemmesiden.
 • Årsregnskab og revisionsprotokol for 2020 er udarbejdet. Resultatet kr. 448.000,-  (kr. 324.000,- bedre end budget)
 • Havnen har en god økonomisk likviditet. (Dette er vigtigt med de projekter der planlægges igangsat de førstkommende år)
 • Med udsigten til flere frostvejrsdage afprøves trykluftanlægget med indlejet kompressor.
 • Brandstofanlægget kalibreres af Force Instituttet.
 • Projekt ”Sikker Havn – Certificering af lystbådehavne er i gangsat.
 • Der er indkøbt et par ekstra bådstativer.
 • Træ til de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen er leveret.
 • Havnekontoret er næsten tømt. Der males og lægges nyt gulv.
 • Topbetegnelser til sømærker i indsejlingsrenderne er bestilt.
 • Havnefogeden orienterede om de mange henvendelser der er hver uge om køb af bådplads. (Pt. står 128 på venteliste til en bådplads i Lynæs Havn)
 • Projekt og økonomi for de 2 stk. nye decentrale toiletter ved mastekran og på midtemolen besluttes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Projektet for renoveringen af den store toiletbygning er midlertidigt stoppet pga. af, at budgettet er overskredet. Omfang besluttes på generalforsamlingen.
 • Forslag til placering af gæstebro er modtaget. Bestyrelsen ønsker af pladshensyn ikke en forlængelse af bro 8 og 12, eller etablere bådpladser mod vestkajen.
 • Skitseprojekt og økonomi til placering af 3 stk. vaskepladser for afrensning/slibning af bl.a. bundmaling udarbejdes.
 • Bestyrelsen besluttede af udskyde generalforsamlingen til 12. september 2021. Indkomne forslag skal være modtaget senest 15. juni 2021.
 • Bestyrelsen besluttede, at havneafgiften for 2021 forbliver som i 2020.
 • Nyhedsbrev fra Lynæs Havn udsendes med e-mail i førstkommende uge.
 • Knold stopper som Sejl-Sikkert ambassadør på Lynæs Havn: (TrygFondens Respekt for vand indsats – På havet).  Tak til Knold for en stor og vedholdende indsats. Interessenter på Lynæs Havn har udpeget Ditte Alberte Lintrup som havnens nye unge SejlSikkert-ambassadør – tag godt imod Ditte.

Nyt fra bestyrelsesmødet  15. december 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 04. februar 2021):

 • Nyhedsbrev udsendt den 10. december 2020. (link)
 • Tilfredshedsundersøgelse udsendt den 11. december 2020. (Se opslag af 16. december 2020)
 • Uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) er planlagt igangsat dette forår med FLID som havnens som rådgiver.
 • Det sidste tilskud til den nye saunabygning ved badehuset er modtaget, og arbejdet kan begynde.
 • Faste glaspartier indkøbes til lukning af vestfacaden på terrassen under bådelaugets balkon.
 • Der er lukket for installationer – på nær vand på landpladser.
 • Tankanlægget for diesel er åbent.
 • Ris og ros – postkasse er opsat ved havnekontoret.
 • Der indfanget 7 stk. mink og ildere.
 • Der er optaget ca. 300 både dette efterår.
 • Der er indkøbt for ca. kr. 150.000 nye stativer, kølstøtter og stormstøtter.
 • Alle komponenter til projekt “Sikker havn” er modtaget.
 • Der er bestilt træ til de to bølgebrydere ved indsejlingen til Lystbådehavnen.
 • For at havnens nye ordensregler kan godkendes af myndighederne, skal diverse krav fjernes, og flyttes til nye ”Forretningsbetingelser for brugere af Lynæs Havn”.
 • Tegninger og beskrivelse til en renovering af toiletbygningen er udarbejdet, og udsendt til prissætning.
 • Med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede vision for Lynæs Havn, arbejdet med “en kunderejse” i 2018 og den seneste tilfredshedsundersøgelse, har bestyrelsen aftalt at mødes i juni 2021, for at drøfte linjerne for havnens fremtid.
 • Havnens vedtægter giver ikke mulighed for, at vi kan afholde en generalforsamling digitalt.

Opslag: 16. december 2020:

Kære bådejere i Lynæs Havn

Lynæs Havn har 10. december 2020 udsendt et nyhedsbrev til havnens bådejere (link), med bl.a. information om de igangværende initiativer: Toiletfaciliteter, arealudvidelsen mod øst, uddybning af sejlrender, parkeringsforhold og ”Sikker havn” og miljøtiltag.

I nyhedsbrevet er også omtalt en tilfredshedsundersøgelse i form af et link til ”Surveymonkey”.

Den 11. december 2020 er linket til ovennævnte tilfredshedsundersøgelse udsendt.

Desværre fremgår det ikke, hvem linket er sendt fra, før man åbner linket. Derfor er der måske nogen, der bare har slettet det.

Bestyrelsen ønsker så mange svar som muligt, så hvis du har slettet det, må du meget gerne finde mailen frem og svare. Vær opmærksom på, at mailboxe er meget strikse overfor spam, så hvis du er medlem/bruger i Lynæs Havn, men ikke har set mailen, så tjek gerne din folder med uønskede mails.

På baggrund af relevant kritik af spørgsmål 24 (holdning til fritidsfisker-miljøet), ønsker bestyrelsen at undskylde. Formuleringen i en af svarmulighederne ”En skamplet på havnen” er uheldig – og det beklager bestyrelsen, da det på ingen måde er bestyrelsens hensigt, at nogen skal føle sig generet i undersøgelsen.

Spørgsmålet er medtaget, da jollefiskerne på østsiden af molen ved bro 17 har lidt andre vilkår end dem, der har deres både inde i havnen, og det ønsker bestyrelsen at kende medlemmers mening om.

Bestyrelsens holdning er, at jollefiskernes med deres miljø og aktiviteter på havnen, er en stor gevinst og et aktiv for havnen. Det er bestyrelsens holdning, at havnen skal være for alle medlemmer, og ikke for ”poleret”. Vi holder af havnen på land og på vand, og med det udtryk den har som en blanding af lyst og erhverv.

Bestyrelsen har ikke nogen negativ agenda i forhold til lystfiskerne. Tværtimod!

Du er altid velkommen til at kontakte os – såvel mundtligt som skriftligt. Ved havnekontoret er nu opsat en postkasse, hvor havnens brugere og gæster kan aflevere ris og ros.

Med venlig hilsen

Lynæs Havn


Nyt fra bestyrelsesmødet  05. november 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 15. december 2020):

 • Havnens billetbetalingsanlæg opgraderes til at kunne håndtere trådløse betalinger.
 • For at kunne reservere arealerne mod øst til andelshavere og betalende gæster, opsættes et mobilt bomanlæg med kortlæsere ved miljøgården. Bomanlægget skal være aktivt i højsæsonen, og i lighed med ”bommen” på østmolen, bliver det muligt at kunne passere med f.eks. mastevogne uden at skulle aktivere bommen med sin nøglebrik.
 • Projektmaterialet til en gennemgribende renovering af havnens toiletbygningen udsendes til prissætning i december 2020. Nedrivningsarbejderne udføres af ”havnens frivillige” – flere har allerede givet tilsagn – kan du give en hånd med kontakt Morten.
 • Projekt “Sikker Havn-certificering” er igangsat og diverse udstyr er indkøbt.
 • Tilbud på 2 stk. decentrale toiletbygninger på hver ca. 9 m2 indeholdende 2 stk. toiletter, til opstilling på midtermolen og ved betalingsanlægget for brændstof, er indhentet fra 3 stk. firmaer. Afløbsforhold udføres med en pumpebrønd ved hver bygning, og med trykledninger til nærmeste eksisterende kloak.
 • For lettere adgang med master til mastehuset via de nordlige porte, er det aftalt, at havnens personale udfører midlertidige afspærringer i de uger hvor behovet er størst.
 • Forslag til en glaslukning af vestfacaden på terrassen ved havnekontorets sydgavl er igangsat.
 • En differentiering af gæstesejlerbetalingen har været drøftet. Lynæs Havn fastholder den enkle betalingsform med én fast pris for én bådplads.

Nyt fra bestyrelsesmødet 24. september 2020 :

 • Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Gert Møller som formand, Tobias S. Larsen som næstformand og Ole Steen Lintrup som sekretær.
 • Havnen udlejer 2 stk. bådpladser til 3 stk. travaljebåde yderst på bro 3.
 • Havnefogeden oplyste, at alle der deltagere på frivilligdage er ulykkeforsikret.
 • Havnens bestyrelse forventer et pænt økonomisk resultat for 2020.
 • Tre medlemmer fra Lynæs Sejl- og Kajakklub har registreret og mærket de 75 stk. master der pt. ligger i mastehuset. (Tak for indsatsen) Master der ikke er mærket pr. 1. juli 2021 bortskaffes.
 • De fire fremlyste ”herreløse” både prisvurderes og sættes til salg pr. 1. oktober 2020.
 • Havnejollen er renoveret og søsættes.
 • Bådoptagningen er startet, og der indkøbes nogle flere bådstativer.
 • På baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye retningslinjer for ordensregler har bestyrelsen revideret ordensreglerne for Lynæs Havn og sendt disse til godkendelse.
 • I forbindelse med ansøgningen om en landudvidelse mod øst, har Miljøstyrelsen ønsket en risikovurderingen for markfirben. Denne er udarbejdet i sommeren 2020 og er sammen med havnens bemærkninger til høringssvarerne fra oktober 2019 fremsendt til Kystdirektoratet.
 • Mulighederne for køb af en brugt flydebro til placering langs sydmolen undersøges. (er efter mødet stillet i bero på grund af manglende vanddybde)
 • Bestyrelsen har igangsat arbejdet med en “Miljøpolitik”, i forhold til bl.a. bæredygtige løsninger, grøn omstilling og FN’ verdensmål.
 • Sommerens parkeringsproblemer på havnen er drøftet, og der undersøges mulige løsninger for reguleringer.
 • Bestyrelsen har besluttet at Lynæs Havn skal FLID-certificeres  som “Sikker Havn”. Omkostninger ca. kr. 100.000,- som forsøges sponsoreret.
 • Projekteringen for en gennemgribende renovering af toiletbygningen er igangsat.
 • Badeklubben “Lynæs Havbad” har ikke ønsket at etablere en toiletmulighed i forbindelse med udvidelsen af bade- og saunabygningen.
 • Projekt og priser indhentes på tømmestations-anlæg for holdingtanke.
 • Projekt og priser indhentes på etablering af 2 stk. små toiletbygninger på henholdsvis midtermolen og ved betalingsanlægget ved mastekranen.
 • Uddybningen af østrenden (til lystbådehavnen) igangsættes februar 2021.

Nyt fra bestyrelsesmødet 21. august 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 24. september 2020):

 • Mange gæster har besøgt Lynæs Havn denne sommer, 2.588 både og autocampere indtil videre. 85-90 stk. på gode dage.
 • Brændstofsalget er stort, indtil videre 116.000 l.
 • I juli måned har der været 42 kranløft.
 • Mange gæster har også betydet håndtering af meget affald.
 • Der har været rengøring 2 gange om dagen – men der skal strammes op!
 • Parkeringsforholdene har været et stort problem denne sommer – der skal findes en løsning.
 • Der er startet ny person fra Jobcentret (Kim).
 • Herreløse både er annonceret på hjemmeside og facebook og flyttet op ved miljøgården.
 • Planlægningen af vinteropgaverne er igangsat.
 • I forhold til havnens ansøgning om en landudvidelse mod øst, er risikovurderingen for markfirben udarbejdet.
 • Forslaget  om etablering af en permanent gæstebro tages af generalforsamlingens dagsordenen (der orienteres under eventuelt).
 • Den nye badetrappe på oplevelsesbroen er monteret.
 • På førstkommende bestyrelsesmøde drøftes Sikker Havn-Certificering, PBS-betalingsløsning for havneafgifter og renovering af toiletbygning.

Nyt fra bestyrelsesmødet 18. juni 2020 (Næste bestyrelsesmøde: 21. august 2020):

 • Hjemmesiden justeres, “info fra havnekontoret” skal være mere synlig, en side for “gæstesejlere” oprettes, kort, foto, forenings- og erhvervssiderne opdateres.
 • Havnens kommende ordensreglerne består af 4 pkt. – de første tre er lovpligtige og skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Bolig-styrelsen, det sidste pkt. er vores lokale regler, som bestyrelsen og generalforsamlingen godkender:
  1. Standardiseret ordensreglement for Lynæs Havn
  2. Bilag 1 – Havneplan…
  3. Bilag 2 – Standard reglement
  4. Lokale regler for Lynæs havn

  Retmæssig bortskaffelses af ”døde både”, FLID-krav til Vaskeplads og Bådtoilets-tømningsplads, krav til støvsuger ifm. skrabning og slibning af bundmalinger, formulering vedr. husbåde indarbejdes i de nye ordensregler.

 • Frivilligdagen den 13. juni var en kæmpe succes. Inklusive havnepersonalet deltog over 40 fremmødte. Der blev bl.a. blev malet fodhegn, grillhytte, blomsterkasser, skuret mod værftet, og sokkel på kran. Beddingen fik en gang trætjære, så det hele dufter rigtigt meget af havn nu. Der blev udført nyt skørt yderst på bro 18, trappen ved shelterne blev fikset. Masteskurets tag blev renset for mos, og der blev slebet på havnejollen. Der kom nye brædder på picnicbordene, og resten fik en gang maling. Oprydning og rengjort i masteskuret. Vore baggagevogns-stativer blev også modificeret, og “blomsterpigerne” gik alle blomsterkassen igennem, og plantede blomster og krydderurter. Alle havde en dejlig dag, og der blev udvekslet mange ord under arbejdet, morgenmaden og frokosten. Tak til alle jer der mødte op og leverede en flot arbejdsindsats. For jer der synes, at det kunne være hyggeligt at bidrage med nogle enkelte frivillige arbejdstimer på havnen – gerne sammen med en god ven – opretter Morten (Havnefoged) en lille oversigt over mindre arbejdsopgaver. Kom gerne selv med forslag til ting, som du synes skal på listen.
 • Renovering af toiletbygningen drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Ansøgning om uddybning af sejlrender og området ved mastekranen er afsendt, og der er taget prøver af havbund.
 • Blandingsbatterier udskiftes til håndfri armaturer på de offentlige toiletter og toiletbygningens toiletter.
 • Havnens økonomi og kapitalberedskab ser fornuftig ud. 
 • Havnefogeden er meget tilfreds med de mange gæster der allerede har besøgt Lynæs Havn i 2020.
 • Der udføres ekstra rengøring af bad og toiletter i ugerne 27-32.
 • Der etableres livredderpost ved Lynæs Havn.
 • Elektronikcontainer bestilt til miljøgården, og der er etableret lys i masteskuret.
 • Der udsendes en tilfredshedsundersøgelse i august, hvis resultat kan præsenteres på generalforsamlingen 13. september 2020.
 • Havnefogeden får fremstillet skilte til opsætning, hvor der advares om sten i vandet, hvor der sker udspring.

Lynæs Havn ønsker alle en god sommer


Nyt fra bestyrelsesmødet 28. maj 2020:

 • Frivilligdag 13. juni 2020 kl. 08 – Liste over arbejdsopgaver:
  • Udskiftning af brædder på de galvaniserede picnic-borde.
  • Maling af picnic-borde generelt. Evt. bygge nogle flere borde.
  • Væg på skuret som vi ændrede ind mod værftet males.
  • Vindskeder og vinduer på masteskur males.
  • Udbedre manglende træ, fjerne mos fra tagrender og evt. tag.
  • Den historiske bedding skal have en gang trætjære.
  • Fastgørelse af cykelstativer.
  • Bygge vandrette bomme til vore baggagevogns-parkeringer.
  • Skrue nyt tømmer på stolperne ude efter bro 18-15.
  • Male bommen ud mod bro 3.
  • Male betonfundament på kran.
  • Male havnejollen.
  • Reparere fodhegn.
 • Retningslinjer for hvordan havnen retmæssigt kan bortskaffe ”døde både”, hvor vi ikke kender ejer udarbejdes.
 • Muligheder for etablering af Vaskeplads og Bådtoilets-tømningsplads undersøges.
 • Krav om brug af støvsuger ifm. skrabning og slibning af bundmalinger undersøges.
 • Ansøgning og uddybning af sejlrender og område ved mastekranen er afsendt.
 • Der mangler pt. indbetaling af havneafgift fra 11 andelshavere.
 • Pr. 27. maj 2020 har der været 132 flere gæstenætter end 2019 (fra 109 stk. til 241 stk.)
 • Morten opfordrer på facebook og hjemmeside vore andelshavere og lejere til at huske at vende bådpladsskilte til ”grøn” når de forlader havnen.
 • Stor tilfredshed med Renaud – vores nye praktikant på havnen.
 • Der har i maj været to ulykkestilfælde for bådejere ifm. bådklargøring (fald fra stillads pga. ildebefindende og fald fra båd med håndskade).
 • Der har været et forrygende salg af bådpladser. De seneste pladser er solgt til kursværdi, og der er oprettet ventelister på alle pladsstørrelser fra 3 meter og op.
 • Skiltning på strømstandere om ikke at have strøm tilsluttet båden, når bådejer ikke er til stede, har haft en meget positiv effekt.
 • Miljøstyrelsen har anmodet om vurderinger af, om forslaget/ansøgningen til en etape 2-landudvidelse mod øst, kan påvirke markfirbenet, der lever på skrænten i nærhed af projektområdet.
 • Kommunen har bevilliget kr. 53.000 til en badetrappe ved badehuset. Havnen giver et tilskud på kr. 10.000,- til fundamenter.
 • Bestyrelsen drøftede et tilskud på kr. 100.000,- svarende til 50% af den samlede udgift til en vandlegs-aktivitet på havnens legeplads.
 • Bestyrelsen drøftede på ny hvilke typer af husbåde vi ønsker i Lynæs Havn. Henvendelser skal være suppleret med beskrivelse og foto. På hjemmesiden informeres snarest om, hvilke husbådetyper der ikke accepteres, og hvilke husbådetyper, der kan accepteres.

Nyt fra bestyrelsesmødet 29. april 2020:

Bestyrelsesmødet blev afholdt som et Skypemøde.

 • Havnens ordensregler er under revision – efter nye retningslinjer fra Kystdirektoratet.
 • Frivilligdag på Lynæs Havn 2020 flyttes til lørdag den 13. juni 2020 kl. 08 til ca. 14. (Vi mødes og gennemfører dagen, og respekter gældende regler i forhold til COVID-19. Husk tilmelding til havnekontoret).
 • Udskiftning af døråbningssystem, udskiftning af låsecylindere og opsætning af rød/grøn lamper ved bom er afsluttet.
 • Ansøgning om en ny klappetilladelse for uddybning af sejlrender er igangsat.
 • Morten orienterede om sit møde i Den Udvidede Øresundskreds af Havnefogeder. Her blev bl.a. drøftet FLID-krav til vaskeplads og bådtoilets-tømningsplads samt krav om støvsuger ifm. skrabning og slibning af bundmalinger) Bestyrelsen undersøger hvorledes disse forhold kan etableres på Lynæs Havn.) Husbådtyper blev også drøftet. Bestyrelsen i Lynæs Havn ønsker ikke husbåde i havnens bassiner.
 • Vikaraftale til løsning af diverse småopgaver på Lynæs Havn er aftalt. Starter med 2-3 dage om ugen i maj måned.
 • Tilbud indhentes på etablering af lys i mastebygningen.
 • Efterspørgslen på bådpladser er meget stor. Der er 2-3 reelle plader tilbage (se hjemmesiden).
 • Vore brændstofpriser justeres (ligger pt. lidt under Hundested og Frederiksværk)
 • Hegnet bag toilet-/badebygningen og udvidelsen af havnekontorets værksted er afsluttet.
 • Havnejollen er under reparation.
 • Sejlerkøkkenet og badehuset er stadig lukket. (Afventer myndighedernes udmelding 10. maj 2020)
 • Bestyrelsens workshop/visionsdag i marts blev aflyst. Hovedemner drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 • Miljøstyrelsen/Kystdirektoratet har bedt om yderligere oplysninger ifm. udvidelsen af landarelet mod øst.
 • Bestyrelsen foreslår generalforsamling afholdt i september 2020 – såfremt myndighedernes retningslinjer giver mulighed herfor. Infoskrivelse udsendes til alle andelshavere.
 • Lynæs Havn har været inviteret til et møde med Frederikssund Kommune vedr. sejlruter for Kulhusfærgen.
 • Bestyrelsen forbereder en tilfredshedsundersøgelse.
 • Projekt “Saunatilbygning til badehus” er fra LAG støttet med 282.441 kr.  (50% af omkostningerne). Lynæs Havn/Foreningen Lynæs Havbad vil udbygge det tidligere etablerede badehus. Det eksisterende badehus rummer en mindre sauna i en del af rummet. Med 420 medlemmer og en saunakapacitet på 12 personer er der behov for at udvide faciliteterne. Tilbygningen skal rumme en ny sauna på 17 m2, mens det oprindelige lokale omdannes til omklædningsrum.

Nyt fra bestyrelsesmødet 21. januar 2020:

 • Havnens egenkapital er forbedret.
 • Bestyrelsen besluttede at give et tilskud på kr. 10.000,- til et fælles havnearrangement på forpladsen i den gamle havn i forbindelse med LYNX-2020. Tilskuddet skal anvendes til musik og leje af telt, borde og bænke.
 • Udskiftning af software til døråbningssystemet igangsættes.
 • “Rød/grøn” blinklys ved bom igangsættes.
 • Personalet har udført reparationer efter hærværk på skraldespande.
 • Der har været indbrud i en motorbåd.
 • Havnekontorets værksted udvides ved at ændre en indervæg.
 • Shell har udmeldt rabatter på brændstof..
 • Havnefogeden er i dialog med Jobcentret om mulige fleksjob- og praktik-pladser.
 • Havnebestyrelsens førstkommende møde afholdes som en visions/work-shop.
 • Frivillig arbejdsdag afholdes lørdag den 23. maj 2020 kl. 08 – ca. 14
 • Muligheder for etablering af havnehytter afventer afgørelsen på ansøgningen om landudvidelsen mod øst og den nye lokalplan for Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen drøftede de mulige større projekter, der skal medtages i budget for 2020 og prioriteringslisten for 2020, 2021 og 2022.
  • Stensætning/sikring af molehoved ved fyr.
  • Renovering af toilet-/badebygningen.
  • Asfaltering af den resterende del fra indkørsel til bom ved bro 17.
  • Udskiftning af pæle bro 13 og 16.
  • Renovering af stensætninger i havnebassiner.
  • Uddybning af sejlrender.
  • Nye aktiviteter på legepladsen.
  • Nye små toilet-badebygninger ved bro 5 og 17.
  • Overdækning for traktorer og vogn.
  • Sejlerkøkkenet moderniseres.
  • Indvendig istandsættelse af havnekontoret.
  • Ny saunabygning i forbindelse med nuværende badehus.

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. december 2019 :

 • Videofilmen er nu opdelt i 24 små indslag til anvendelse på sociale medier og hjemmesiden.
 • Vedligeholdelsesplanen gennemgås ift. projekter der medtages i budget for 2020 og prioriteringslisten for 2020, 2021 og 2022.
 • Bestyrelsen drøfter på næste møde ide-forslag til nye aktiviteter på legepladsen.
 • Havnefogeden oplyser, at der er er fred og ro og mildt vejr på havnen – der lukkes ned for vand på landpladserne inden jul.
 • Havnens skur på værftets grund er fjernet inden jul.
 • Indsejlingen til jollehavnen er uddybet.
 • Af vinterprojekter udføres hegn omkring den gamle miljøgård, og havnejollen skal efterses.
 • Kystdirektoratet oplyser, at høringsperioden for landudvidelsen mod øst er afsluttet 31. oktober 2019, og at der er modtaget en del høringssvar. Miljøstyrelsen har stadig vores ansøgning under behandling.
 • Bestyrelsen drøftede Kystdirektoratets afgørelse vedr. ændring af strandbeskyttelseslinjen, og de muligheder afgørelsen kan betyde for Lynæs Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet 14. november 2019:

 • På havnerådsmødet 6. november 2019 er aftalt, at Lyn-X fortsætter som et selvstændigt underudvalg til Havnerådet.
 • Der indkaldes til havnerådsmøder 2 gange årligt v/formanden for Lynæs Havn.
 • Badebygning, toiletter og vand på broer lukkes nu.
 • Morten indhenter tilbud på rengøring fra lokale firmaer.
 • Morten har indkøbt ekstra 8 stk. 3-tons systemstativer, stormstøtter og kølstativer.
 • Morten oplyste, at Søren Hauberg fortsætter i Lynæs Marinecenter.
 • Bestyrelsen udarbejdede en plan for færdiggørelsen af filmen om Lynæs Havn, samt hvordan den kan opdeles til brug på hjemmeside og facebook. Filmen om Lynæs Havn sendes på DK4 (ca. 10 gange fra februar 2020), på TVØST og på 2 stk. norske tv-kanaler.
 • Bestyrelsen drøftede idéoplæg fra Lynæs Surfcenter til kabelbane og havnehytter.
 • Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på kr. 5.000 til afholdelse af et udvidet førstehjælpskursus for de frivillige i DSRS-søredning. Havnens personale (Morten og Christian) deltager.

Nyt fra bestyrelsesmødet 08. oktober 2019)

 • Grafikhuset i Ramløse har udarbejdet nyt design for logo, tekst, breve og tryk.
 • Hjemmesiden er opgraderet så den er blevet meget hurtigere, og sikkerheden er blevet opdateret.
 • Der etableres ikke opladningsstandere for el-biler på Lynæs Havn.
 • Havnens økonomi ser samlet godt ud – resultatet forventes lidt bedre end budgettet.
 • Udgifter til stormflodsforsikring er steget en hel del. Mange havne har opsagt deres forsikring – Lynæs Havn gør det samme, og er fremadrettet selvforsikrende.
 • Havnefogeden oplyser, at der ikke har været så mange gæster som i 2018 – ca. 300 færre. Der har dog på gode dage været 60-70 stk. gæstende både – noget vi sjældent oplever i Lynæs Havn.
 • Det røde molefyr ved indsejlingen til Lysbådehavnen skal udskiftes.
 • Personalet er i gang med en større oprydning. Der står 3-5 stk. både med ukendte ejere. Morten informerer på hjemmeside med foto og beskrivelse samt monterer skilt på bådene.
 • Bådoptagningen er i fuld gang, og forsøges på det store areal opstillet på en ny og forhåbentlig bedre måde. (I sildebens mønster)
 • Der er indkøbt samlestativ til de mange stormstøtter. Der er også indkøbte flere stormstøtter.
 • Der er indkøbt egetræsklodser til understøtning af de tunge både.
 • Styresystemet for døråbninger (vore brikker) er ikke stabilt. Der indhentes 2 stk. tilbud på nyt.
 • Der opsættes små ”rød/grøn” blinklys ved bom.
 • Kystdirektoratet har sendt vores ansøgning om udvidelse af landarealet mod øst i høring med høringsfrist 31. oktober 2019.
 • Stor tilfredshed med havnens nye højtryksspuler.

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. august 2019:

 • Badeklubben, nu med 327 medlemmer præsenterede et revideret skitseforslag til en ny 25 m2 saunabygning sammenbygget med det eksisterende badehus, udført nord for badehuset som en lidt mindre kopi af badehuset, dog uden glaspartier i tagkonstruktionen.
 • Reklamefilmen om ”Lynæs Havn året rundt” er modtaget. Bestyrelsen skal drøfte underlægningsmusik og hvordan vi kan promovere filmen.
 • Hæftet til nye andelshavere og lejere er trygt.
 • Bestyrelsen besluttede, at bådejere gøres opmærksom på, at hvis de kommer på land før uge 40, kan de ikke forvente at komme i vandet før efter uge 17. Ønsker de alligevel at komme i vandet tidligere betales kr. 150,- pr. båd som personalet skal flytte.
 • Bestyrelsen besluttede, at der ikke arbejdes videre med et forslag om at forlænge bro 2 i gl. havn.
 • Bestyrelsen besluttede, at brændstofpriser skal følge prisniveauet i nærliggende havne.
 • Den lille mastekran skal have udskiftet kondensator.
 • Den store Manitou skal have udskiftet joystik.
 • Der indkøbes lindolie til behandling af de 3 egetræs skinner i gammel bedding.
 • Hul i hoppepuden repareres.
 • Der er bestilt ekstra stormstøttestativer.
 • Styresystemet for døråbninger er ikke stabilt.
 • Havnens ansøgning til Kystdirektoratet om en udvidelse af landarealet mod øst forventes sendt i høring i september 2019.
 • Asfaltarbejdet på havnen afsluttes snarrest.
 • Bestyrelsen ønsker ikke husbåde i havnens bassiner.

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. august 2019:

 • Vanddybder i sejlrenderne er tjekket. Der er konstateret ”enkelte knolde”, men indsejlingerne overholder dybder ift. søkort ved DV.
 • Skur inkl. tryklufttanke ved bro 8 er fjernet og området er retableret med sten.
 • Brodækket ved slæbestedet er udskiftet.
 • Elektronikken til ”bommen” ved bro 15 er defekt.
 • De mange store sten på P-pladsen mod stranden er sorteret og udlagt i bassiner samt de største i depot ved ”bommen” til bro 15.
 • Frivilligdagen blev afholdt i en hyggelig og god stemning for de mange fremmødte.
 • Asfaltarbejder på havnen planlægges til udførelse ultimo august 2019 med en varighed af en uge.
 • Der var enighed i bestyrelsen om, at årets Lyn-X var domineret af to store flotte events for surfere og sejlsportsligaen, som havde givet megen positiv omtale – men ikke havde promoveret Lynæs Havn generelt, herunder foreninger og erhverv.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. maj 2019:

 • Havnefogeden oplyste:
 • at der er udsendt rykkere for manglende indbetalinger fra andelshavere, og at det er Lynæs Havn der i år betaler udgiften til de fælles afmærkninger i fjorden.
 • at pileflet-læhegn, fundamentet til flagstangen og dele af legepladsens beslag er udskiftet.
 • at sanitet på havnens offentlige toiletter er udskiftet.
 • at der stadig står ca. 100 både på land!
 • at der er konstateret dårligt understøttede både og ulovlige el-tilslutninger.
 • Badeklubben præsenterede et skitseprojekt for en udvidelse af badehusets sauna.
 • Ny ansøgning om tilladelse til en landudvidelse mod øst er afsendt til Kystdirektoratet.
 • Planlægningen af Lyn-X/Havnens Dag 25. og 26. maj 2019 er i gang.
 • Invitation til havnens frivillige arbejdsdag den 15. juni 2019 kl. 08 til kl. 14 udsendes med nyhedsmail til andelshavere.

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. april 2019:

 • Bestyrelsen  konstituerede  sig med Gert Møller, formand, Tobias S. Larsen, næstformand, Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Link til referat fra generalforsamlingen ligger her på hjemmesiden.
 • Havnen indkøber 4 stk. ekstra transportvogne svarende til dem vi har i dag.
 • Udskiftning af brodæk ved mastekran, brændstofanlæg og lille bro ved slæbested er afsluttet.
 • Næsten alle ”reelle” bådpladser er solgt.
 • Displayet på benzinstander er udskiftet.
 • Badebygningens Dyson-håndtørrer har ikke været en succes.
 • Reparatør til svejsning af hul i hoppepuden er rekvireret.
 • Vandinstallationerne på broerne er efterset.
 • Anskaffelsen af den lille Manitou har været en kæmpe hjælp. Der er i alt afsat 32 dage til søsætninger, og der kan søsættes op til 20 stk. både pr. dag.
 • Udvidelsen af landarealet mod øst blev godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder videre med ansøgningsprojektet ink. indretningsforslag til det rekreative østareal.
 • Der udføres dybdepejlinger af sejlrender til havnen.
 • Der er indhentet tilbud på asfaltarbejder til udførelse efter sommerferien 2019 – varighed 4-5 arbejdsdage.
 • Havnens frivillige arbejdsdag den 15. juni 2019 kl. 08 til ca. 14 annonceres med nyhedsmail, facebook og opslag på havnen.
 • Der udvælges arbejdsopgaver til den frivillige arbejdsdag.
 • Forskellige løsninger til opladning af el-biler drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra bestyrelsesmødet 25. februar 2019:

 • Revisor Birgitte Jensen gennemgik årsrapporten for bestyrelsen.
 • Årets resultat er kr. 603.587,-
 • Budget for 2019 indeholder en stigning af havneafgiften på 2,5 %
 • Forslaget til en udvidelse af landarealet er ekskl. uddybning af jollebassin, etablering af dæmning og broer.
 • Morten og Christian har været på kursus i uge 9 (Teleskoplæssercertifikat) og bestået.
 • DSRS’ husprojekt ved bro 8 er nået langt.
 • Redningsstiger efterses og nye monteres.

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. januar 2019: 

 • Havnekontoret mangler kun ca. 40 e-mail-adresser af alle 400.
 • Bestyrelsen drøftede fælles branding, logo og skiltning på Lynæs Havn.
 • Velkomsthæfte til nye andelshavere og lejere færdiggøres inden generalforsamlingen.
 • P-skilte til transportvogne udføres.
 • Forbedring af sø-afmærkning til gl. havn udføres.
 • Mere PR til gæstesejlerne via Facebook.
 • De offentlige toiletter opgraderes.
 • Asfaltarbejder prioriteres for 2019.
 • Forslag til arealudvidelse mod øst præsenteres på generalforsamlingen.
 • Havnens bestyrelse følger ændring af kystbeskyttelseslinje og lokalplanarbejdet.
 • Udskiftning af brodæk ved mastekran og brændstofanlæg er i gang.
 • Nye redningsstiger monteres.

Nyt fra bestyrelsesmødet 12. december 2018: 

 • Der lejes en ekstra 8 m3 affaldscontainer i højsæsonen 2019.
 • Hjertestarterkursus har været afholdt.
 • Grovbudgetter for udvidelse af landareal og jollehavn er udarbejdet.
 • Havnens ønsker til en ny lokalplan fremsendes til kommunen.

Nyt fra bestyrelsesmødet 15. november 2018: 

 • Skitseforslag til nyindretning af toiletbygningen blev drøftet.
 • Forventningerne til årets økonomiske slutresultat er positivt.
 • Havnefoged Morten kunne orientere om en tilfredsstillende sæson med mange gæster. I alt 2.051 betalende gæster i automaten – heraf 302 autocampere ( 442 flere end sidste år) og 160 billetter til slæbestedet (48 flere end sidste år).
 • Mulighederne for at afhjælpe affaldssituationen (specielt i sommermånederne) blev drøftet.
 • Mastekranen er blevet repareret.
 • DSRS er i fuld gang med at bygge deres flydende station!
 • John Bagh har sponsoreret redningsstiger til havnen.
 • Ny ”lille” Manitou er leveret til stor hjælp for personalet.
 • Der er behov for yderligere 25 stk. systemstativer.
 • Træet til vinterens udskiftning af brodæk ved mastekran og tankanlæg er bestilt.
 • Ole orienterede om forslaget til etape 2 af havneudvidelsen med uddybning af jollebassinet og udvidelse af landaralet mod øst.
 • Havnens personale tilstræber, at placere både i ”sildebensmønster”/på skrå, så de er lettere at få ud til foråret.
 • Forslag til revision af ordensregler blev gennemgået.

Nyt fra bestyrelsesmødet 14. september 2018: 

 • Havnen indkøber en benzindrevet koldtvands højtryksrenser, der udlejes til 100 kr. per påbegyndt time, med 100 kr. som minimum.
 • Besøg i Marselisborg Havn har givet god inspiration til blandt andet stabling af sidestøtter, brug af Zeitwing administrationssystem og skabe til beskyttelseshjelme ved alle havnens kraner.
 • Havnen indkøber stativer til motorbåde for at se om de er nemmere at arbejde med end løse bukke.
 • Ønske om lys og video i masteskur vurderes (tyverisikring)
 • Bestyrelsen drøftede input til ny lokalplan for Lynæs Havn, som medtages på Havnerådsmødet den 26. september 2018.
 • Frivillig arbejdsdag flyttes på grund af Lyn-X/Havnens Dag/Sejlsportligastævne til lørdag den 15. juni 2019 kl. 08:00 til ca. 14.

Nyt fra bestyrelsesmødet 14. august 2018: 

 • Havnefoged Morten undersøger hvilke erfaringer Frederiksværk Lysbådehavn har med en hedvandsrenser.
 • Optagelserne til en film om Lynæs Havn er i gang.
 • Havnekontoret arbejder på at indsamle e-mailadresser til brug for udsendelse af nyhedsbreve samt indkaldelse til generalforsamling.
 • Af større vedligeholdelsesprojekter er der fokus på: Stensætning vest for badehus, Stensætning og pæle rundt om fyr, Bedre vand og strøm på øst-arealet, Indvendig renovering af toiletbygning.
 • Bestyrelsen skal i efteråret tage stilling omfanget af en eventuel Drift & Vedligeholdelsesplan for Lynæs Havn.
 • Lyn-X 2018 har genereret et overskud på ca. 30.000 kr. der anvendes til næste års aktivitet.
 • Et af Sejlsportsligaens 2019-stævner afholdes i Lynæs 25.-26. maj 2019.
 • Økonomien for 2018 i Lynæs Havn amba. forventes bedre en budgettet – der har været mange sommergæster denne sommer, pt. 1.800 gæsteovernatninger, heraf 222 autocampere.
 • Der har været meget affald. Kommunen har opstillet 2 stk. ekstra 600 l containere.
 • Gratis morgenbrød til gæster har ikke været den store succes.
 • Havnepersonalet har haft travlt med at hjælpe bådejere i sommermånederne. Havnen indkøber en lænsepumpe og pumpeassistance faktureres med et opstartsgebyr og efterfølgende timesats.
 • DSRS har været aktive og bjerget drivende både.
 • Bestyrelsen har besluttet, at der ikke indkøbes ekstra bagagevogne.
 • Der er opsat skilte «Tak for besøget» på molehovederne samt «Cykel- og knallertkørsel forbudt» ved oplevelsesbroen.
 • Henvendelser om vinteropbevaring af udenbys både henvises til bådværftet.
 • Der er flere steder på havnen konstateret mink. Havnefoged Morten har rekvireret jæger til indfangning.
 • ”Træskibsordningen” fastholdes med en havneafgift på kr. 40,- pr. døgn.
 • Der arbejdes videre med forarbejdet til etape 2 af vinterpladsarealet, shelterområdet og jollehavnen.
 • ”Håndtering af persondata på Lynæs Havn” er nær afslutning.

 • Nyt fra bestyrelsesmødet 05. juni 2018: 
 • Bestyrelsen skal på sit møde i august drøfte mulighederne for en lille film om Lynæs Havn.
 • TV Lorry sender fra Lynæs Havn en dag denne sommer.
 • Velkomshæfte til nye andelshavere og lejere af bådplads er under udarbejdelse.
 • Oplæg til en designmaual omfattende bl.a. skiltning er igangsat. 
 • Der er siden nytår foretaget 28 stk. bådpladshandler.
 • Pr. 5. juni har der været 100 stk. flere betalende gæster ift. 2017, og der er solgt 25% mere benzin.
 • Havnefoged Morten kunne orientere om en god frivillig arbejdsdag, en ny praktikant på havnen, en næsten afsluttet tagrenovering, en udskiftet pæl efter påsejling, udskiftning af dug på legepladsens hoppepude, repareret kran på vestkajen samt 230 stk. krankørsler i 2018.
 • Bestyrelsen besluttede et gebyr på kr. 100,- pr. gang for benyttelse af vestkajens kran. (Reparationer og stropper) samt betaling for vaskeri med poletter som sauna kr. 25,- pr. stk.
 • Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen der ser på en udvidelse af vinterpladsarealet mod øst, fortsætter sit arbejde frem mod en beslutning på generalforsamlingen marts 2019. Bestyrelsen ønsker tillige belyst mulighederne for en udgravning for “Lynæs Jollehavn” til kote -1,5 meter under “dagligt vande”.
 • Bestyrelsen vil på sit novembermøde se på en justering af havnens ordensregler.
 • Havnens takstblad suppleres med hurtigløft til kaj for udenbys både, så disse betaler et tillæg på 50%
 • Hjemmesiden er suppleret med enkelte nye faciliteter (Anmodning om nyhedsbrev og en kalender)

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. april 2018: 

 • Bestyrelsen  konstituerede  sig: Gert Møller, formand, Tobias S. Larsen, næstformand, Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Generalforsamlingen blev afviklet hurtigt og stilfærdigt med 81 stemmeberettiget. Referat ligger på hjemmesiden.
 • DSRS har tilbudt deres assistance ifm. udsædvanlige vejrforhold på Lynæs Havn. 
 • Manitou-traktoren har fået ny gearkasse mm.
 • Der er udsendt ca. 100 stk. rykkere for manglende indbetaling af havneafgift. Betalingsfristen var 01. april 2018. Gebyr pr. rykker er kr. 100,-
 • Vandslangerne forsvinder fra landpladserne. Muligheder for vandslanger med tekst undersøges..
 • Havnen indkøber en ekstra mastevogn.
 • Vægte på 20-tons kranen virker.
 • Filmproducent og dronepilot Ketil Teisen, der bor i Lynæs, var inviteret til bestyrelsesmødet for at orientere om sit forslag til en film, der viser hvad Lynæs Havns kan byde på.
 • Belægningsarbejdet på forpladsen er afsluttet tilfredsstillende inkl. nogle ekstra arealer og afvandingsbrønde.
 • Tagarbejdet på havnekontoret er startet.
 • Der er udført midlertidige reparationer på vestkajens belægning og fundering af badehusets terrasse.
 • En arbejdsgruppe er nedsat for at undersøge muligheder for afhjælpning af problemet med manglende vinterpladser.
 • Lynæs 1-Vikingeskibsprojektet: Der har ikke været reaktioner eller modtaget tilsagn om opbakning efter orientering på Generalforsamlingen.
 • Forslag til orienterings-skilte til montering på sekskantet træstolpe blev drøftet.
 • En velkomsthæfte til nye andelshavere/lejere samt en “turistfolder” blev drøftet igen.
 • Mulige arbejdsopgaver til den forestående frivillige arbejdsdag lørdag den 5. maj 2018 blev gennemgået.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. marts 2018 : 

 • Isen i havnen nåede at ”sænke” en enkelt båd, den fine Lynæs 18. Et par stropper under den, og havnens personale fik båden løftet op.
 • De sidste brædder på brodæk 3 samt brodækket på den lille bro langs kajen udføres i nær fremtid.
 • Installation af bådlift på en af pladserne på bro 6 er accepteret af pladsens nabo, med det forbehold, at hvis det bliver til gene, flytter nabo til en af de pladser som havnen måtte eje.
 • Indtil videre i år, er der foretaget 11 stk. bådpladshandler. Ser vi realistisk på det, er der kun 9-10 bådpladser til salg. De resterende 8 -9 pladser er ”skæve” pladser i hjørner og en enkelt kajplads.
 • Bad og toiletbygningen forventes åbnet til påske.
 • Arbejdet med ny betonstensbelægning på forpladsen i den gamle havn er startet.
 • Vinduerne i toiletbygningen er udskiftet.
 • Brugen af især Facebook og Instagram bør vi i Lynæs Havn blive bedre til!
 • Havnefoged Morten har deltaget i møde vedr. turisme og i møde i den udvidede Øresundskreds af havnefogeder med 70 deltagere fordelt på Havnefogeder, assistenter og kontorpersonale. Der var deltagelse af FLID, og der blev bl.a. drøftet forsikringer, husbåde og strandbeskyttelse. Politiet informerede om reglerne, når vi får besøg af både fra ikke Schengen lande.
 • Havnens bestyrelse har intet imod, at DR1 evt. optager TV-madprogram på Lynæs Havn.
 • Forberedelserne til generalforsamlingen blev gennemgået, hvor der bl.a. informeres om havnens økonomi, bådpladser, frivillig arbejdsdag, ansvar og forsikring ved bådoptagning, vikingeskibsprojekt, strandbeskyttelseslinjen. Alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter der er på valg genopstiller.
 • Vedligeholdelsesplanen blev suppleret og gennemgået, i forhold til hvilke opgaver der kan udføres på den frivillige arbejdsdag. Bl.a. etablering af ekstra vandpost på ”nyt” område. Græsbegroninger langs flisearealer fjernes. Flere mastebukke bygges. Indkøb af 1 stk. ekstra mastevogn. Bedre skiltning (”Vejrhaner” og skiltning for transportvogne). Etablering af miniværksted i masteskur.
 • Oplæg til velkomstfoldere til henholdsvis nye andelshavere og gæster blev præsenteret. 

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. februar 2018:

 • Havnens reviderede regnskab 2017 blev gennemgået og underskrevet. Investeringer i stativer synliggøres. Bestyrelsen kan konstatere, at Lynæs Havn har en sund økonomi, og at etablering af kran og vogn til bådløft samt systemstativer har været en succes.
 • Regnskab 2017 udsendes ikke, kan afhentes på Havnekontoret. (Sammendrag offentliggøres her på hjemmesiden)
 • Gæsteleje pr. døgn er i 2018 hævet fra kr. 160,- til kr. 170,-
 • Lynæs Havn tegner ikke medlemskab af Hundested Erhvervsråd, før vi har en person(er), der aktivt vil repræsentere Lynæs Havn.
 • Personalet har konstateret flere både på vinterpladser med tilsluttet el. Personalet udtager stik fra tavlerne ved personalets runderinger. Muligheder for tidsstyring undersøges.
 • Nyt brodæk 3 er udskiftet af personalet (mangler enkelte brædder og el-stander). Brodæk på lille bro ved ny kran udskiftes.
 • De 10 stk. vinduer i toilet-badebygningen udskiftes af personalet i førstkommende uger.
 • Aftale med entreprenøren, der skal udføre ny belægning på havneforpladsen er udarbejdet.
 • Udskiftning af havnekontorets tagbelægning starter omkring påske.
 • Havnefogeden deltager i den nærmeste fremtid i møde vedr. Nordsjællands Riviera samt møde i Havneforeningen.
 • Bestyrelsen drøftede hvad en evt. ændring af strandbeskyttelseslinjen ved Lynæs Havn kunne betyde.  En større fleksibilitet og muligheder for at imødekomme ønsker om etablering af bl.a. fiskehytter til grej, overnatningshytter, mindre toiletbygninger samt fastholde arealreservationerne for udvidelser mod øst blev nævnt. Der orienteres om emnet på Generalforsamlingen.
 • Formanden orienterede om resultatet af bestyrelsens arbejde med emnet “Kunderejsen”. Der orienteres om ideerne på Generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen informeres om initiativet vedr. Lynæs I-vikingeskibet, DSRS’ forslag om flydende platform med bygning, frivillig arbejdsdag den 5. maj 2018 kl. 8-15 samt en opfordring til, at frivillige (enkeltpersoner som grupper) assisterer hvor interessen er størst. (Lyn-X/Havnens Dag, beredskab ved særlige vejrforhold, mindre vedligeholdelsesarbejder, hjemmeside og facebook).

Nyt fra bestyrelsesmødet 10. januar 2018:

 • Halsnæs Byråd har konstitueret sig med Jannik H. Jørgensen og Steen Hasselriis som kommunens repræsentanter i bestyrelsen i Lynæs Havn Amba.
 • Havnens bil er udskiftet med en brugt VW Cady fra 2014.
 • Mulighederne for oprettelse af et frivilligt beredskab, der kan assistere havnens personale i forbindelse med usædvanligt vejrlig undersøges.
 • 4 stk. entreprenørtilbud på 10 cm tyk betonstenbelægning til forpladsen i gl. havn er modtaget.
 • I 2018 planlægges istandsættelse af udvalgte asfaltarealer.
 • Indkaldelsen til generalforsamlingen 2018 kan ske med e-mail.
 • Havnens økonomi er sund – vi får ingen problemer ift. samlet budget for 2017 samt likviditeten primo 2018, hvor der udføres tagrenovering og ny belægning på forplads.
 • En ukendt bilist har påkørt en Diana 21 motorbåd. Havnens personale har løftet båden tilbage i stativ.
 • De 10 stk. vinduer i toilet-badebygningen er i meget dårlig stand og udskiftes inden sæsonstart 2018.
 • Havnens trykluftsanlæg (is-sikring) er ”blæst” igennem. Det virker – men med forbehold. Bestyrelsen besluttede at udskifte slangerne i etaper i de følgende år.
 • Personalet er i gang med at udskifte trædækket yderst på bro 3. Der monteres en el-stander på broen.
 • Tag og kvistvinduer på havnekontorbygningen udskiftes foråret 2018.
 • Formanden har udtalt sig til Frederiksborg Amts Avis om baggrunden for havnens bud på værftgrunden.
 • Carsten Holm – initiativtager til ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet” orienterede bestyrelsen om denne spændende og ubeskrevne del af dansk historie – der har foregået ”lige her” – midt i Lynæs Havn! Bestyrelsen ser gerne dette projekt realiseret, og vil bistå hvor det er muligt. Mulige faser for projektet blev drøftet:           1) Projektbeskrivelse, 2) Etablering af interessegruppe/forening/”Lynæs Vikingeskib Laug”, 3) Infotavle på Lynæs Havn, 4) Bygning af 1:5 model, 5) Bygning af båd 1:1

Nyt fra bestyrelsesmødet 29. november 2017 : 

 • Havnens økonomi er sund – ingen problemer ift. samlet budget for 2017 samt likviditeten primo 2018.
 • Jægerforbundet opsætter fælder, for at indfange den minkfamilie der har slået sig ned på Lynæs Havn
 • Efter tilkøb af stativer og bukke har havnen i alt 187 stk. stativer og 214 stk. Seagripp-bukke.
 • Der er  dette efterår optaget ca. 50 stk. både med master.
 • Elektriker monterer ”forhøjere” på de lave el-standere.
 • Materialerne til renovering af brodæk på ”Nokken” (bro 3-forlængelsen) er leveret, og arbejdet begynder i december 2017.
 • Morten, Christian og Tobias’ deltagelse på FLID-messen havde været en succes med mange udstillere og deltagere.
 • Morten får tjekket havnens trykluftsanlæg inden vinteren.
 • DSRS informerede om deres ideer til etablering af en flydepram med hus ved redningsbådens nuværende plads.
 • Christian Warrer orienterede om det nyetablerede Hundested Erhvervsråd – Et fællesskab der skal bringe lokalt erhverv, kultur og foreninger ” ud over kommunegrænsen”. Rådet har pt. 86 medlemmer, og havnens bestyrelsen besluttede at blive medlem.
 • Havnens bestyrelse besluttede at igangsætte den nødvendige tagrenovering af havnekontorets tag, gavle og kviste til foråret. Udføres med koksgrå betontagsten, hvide vindskeder og sternbrædder samt sorte beklædninger.
 • Lyn-X / Havnens Dag planlægges gennemført med Havnerådet (underudvalg til bestyrelsen i Lynæs Havn Amba.) som arrangør. Organisering med projektledere drøftes på førstkommende havnerådsmøde den 25. januar 2018.

Nyt fra bestyrelsesmødet 31. oktober 2017:

 • Mulighederne for et ”Akvarieprojektet” på Lynæs Havn undersøges.
 • Antallet af havnens egne bådpladsandele er i 2017 nedbragt, svarende til fra kr. 354.500 til kr. 165.500
 • Der til dd. dette efterår foretaget 130 stk. bådløft og af der er ca. 40 stk. reservationer i kalenderen.
 • Der bestilles ekstra bådstativstøtter og flere Seagrips.
 • Der indkøbes 2 stk. analog dynomametre for at kunne vægtangive både ved bådoptagning.
 • Oprettelsen af et frivilligt beredskab, der kan assistere havnens personale i forbindelse med usædvanligt vejrlig undersøges.
 • Havnen har indkøbt en havetraktor,
 • Tømmer til udskiftning af de sidste brodæk er indkøbt.
 • Entreprenørtilbud på SF-stensbelægning til forpladsen i gl. havn indhentes.
 • I 2018 planlægges istandsættelse af udvalgte asfaltarealer.
 • Lynæs Havn deltager på FLID-konferencen i Fredericia den 23. november 2017.
 • Opslag om, at angivelse af løftepunkter og understøtningspunkter er bådejers ansvar udarbejdes.
 • Oversigt over mulige bådoptagningsdage annonceres på hjemmesiden.
 • Havnens bestyrelsen har drøftet mulighederne ved en evt. ændring af standbeskyttelseslinjen.
 • Havnens bestyrelse ønsker at bidrage til sikkerheden for de mange svømmere, og har ingen bemærkninger til ønsket om at udlægge svømmeafmærkningsbøjer, som vurderes ikke at være til gene for andre.
 • ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet” drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.
 • Sejklubben Lynæs er udvalgt som arrangør af Sejlsportligaens stævne i juni 2019 – samme weekend som LYN-X / Havnens Dag.

Nyt fra bestyrelsesmødet 03. oktober 2017:

 • Vinterpladser for udenbys både henvises til Lynæs Bådeværft.
 • Det går planmæssigt med optagning af både – 3 dage pr. uge.
 • Der er service på kran mandag den 09. oktober 2017.
 • Der er 600 stk. badehuspoletter i omløb.
 • Der handles ca. en bådplads om ugen.
 • Der er pr. 03. okt. registreret 1.633 gæsteovernatninger for 2017. (1.691 i 2016)
 • Bestyrelsen har sammen med alle interessenter på Lynæs Havn, deltaget i et møde med Halsnæs Kommune om udviklingsmulighederne på Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen drøftede Havnerådets fællesarrangement -LYN-X / Havnens Dag, der i 2018 planlægges med 2 stk. projektledere (En person fra Lynæs Surfcenter og en person fra Sejlklubben Lynæs), begge med reference til Havnerådets formand Bent Bennedsen.
 • Tagrenoveringen på havnekontoret og sejlerkøkkenet har været i udbud. Havnen har modtaget 4 konditionsmæssige tilbud – desværre alle over havnens budget. Bestyrelsen inviterer firmaet med det mest fordelagtige tilbud til et møde.
 • På næste møde vil bestyrelsen drøfte ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet”, samt andre muligheder for projekter på Lynæs Havn bl.a. et “Akvarieprojekt”.
 • Kajakklubben ”Qajaq”, der nu er fusioneret med Sejlklubben Lynæs, har opsagt deres lejemål, og flydebroen i den gamle bedding overdrages til Lynæs Havn – de engagerede kajakfolk vil forsat tilse og vedligeholde flydebroen.
 • Der er kommet et forslag om udsmykning af bolværk på vestkajen.

Nyt fra bestyrelsesmødet 25. august 2017 :

 • På grund af vejret har vi få gæster – under 2016-tallene. (pt. 8-10 pr. døgn, tilfredse gæster fra mange nationer)
 • Sailors Corner har fået monteret nyt udsugningsanlæg.
 • Vejrstationen har givet udfordringer. Manometer/station er nu udskiftet.
 • Der har været vanskeligheder med benzinanlæg. (Kabler mellem betalingsanlæg og standere udskiftet).
 • Der er tilkørt 8 m3 faldsand til legepladsen.
 • Der er udlagt 48 tons stabilgrus på dele af arealet mellem toiletbygningen og fiskebutikken.
 • Opbevaringskasse til krangrej etableret ved ny kran.
 • Der er udført nyt skørt på kaj ved ny kran.
 • Der arbejdes stadig på at gøre shelter-tagene tætte.
 • Mastekranen er nedtaget for istandsættelse. Flere sekundære rust- og slidskader er udbedret. Kontrol og opsætning er planlagt til 04-09-2017.
 • Renovering af havnekontoret og sejlerkøkkenets tag er sendt i udbud.
 • Havnefogeden ser på flere forslag til udskiftning af havnens bil – lille varebil med trækkrog.
 • Frivillig arbejdsdag 2018 er aftalt til lørdag den 05. maj 2018 kl. 08-15

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. maj 2017 :

 • Bestyrelsen undersøger muligheder for luftfoto/videooptagelser af Lynæs Havn til brug på bl.a. hjemmesiden.
 • Forfalden båd i havnebassin tages på land, og efterladte både/stativer/bådvogne på land forsøges registreret.
 • Frivillig arbejdsdag forløb rigtig godt med ca. 25 fremmødte ”der gav den fuld gas”. TAK til alle deltagende. Vi planlægger Frivillig arbejdsdag 2018.
 • Hundestedhallen er reserveret til generalforsamling 24. marts 2018 kl. 10 inkl. nyt højtaleranlæg.
 • På grund af vejret trækker det ud med søsætningen i år.
 • Bådoptagning efteråret 2017 skal bookes på havnekontoret 14 dage før ønskes optagning.
 • Havnen investerer i flere systemstativer i forskellige størrelser.
 • Mastekranen nedtages i ca. 2 uger denne sommer for renovering og maling.
 • Det store antal bådpladshandler har bl.a. betydet vanskeligheder med tilstrækkelig vinterpladsarealer.
 • Bestyrelsen har besluttet ikke at håndhæve ansvarsforsikringskravet på kr. 10 mio. På førstkommende generalforsamlingen anbefaler bestyrelsen, at ansvarsforsikringskravet nedsættes til kr. 5 mio.
 • Bestyrelsen vil udarbejde en analyse af, hvilke mennesker der besøger Lynæs Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. april 2017 :

 • Bestyrelsen konstituerede sig med Gert Møller, formand og Tobias S. Larsen, næstformand og Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Havnefoged har skrevet til bådejer vedr. manglende fortøjninger og fendere. Hvis dette ikke bringes i orden, tages båden på land for ejers risiko og regning.
 • Leverede bådstativer, der ikke er overfladebehandlet, afhentes af leverandør til afrensning og galvanisering.
 • Det store skilt ved ankomst til havnen forsynes med bro nr. og diverse rettelser.
 • Der er udsendt rykkere til 60 andelshavere for manglende indbetaling af havneafgifter.
 • Der har været flere frostsprængte vandledninger end tidligere år.
 • El-patroner i varmtvandsbeholdere er udskiftet.
 • Der er allerede solgt 3.000 l af den nye GTL fuel.
 • Der er afhentet jernskrot og det resterende afhentes snarest muligt.
 • Nyt gulv i vaskeri og entre ved sejlerkøkken er udført.
 • Den gamle miljøgård er nedlagt, og der er lagt betonfliser. Ny låge og malerarbejde kan evt. udføres på arbejdsdag.
 • Der er udlagt 8 stk. jernplader på havneforpladsen.
 • Ny dankortautomat er monteret.
 • Nye gode lysarmaturer er monteret på vestkaj. Lysarmatur på Grill & Isbar monteres.
 • Overvågningskameraer er monteret med 2. stk. ved havnekontoret og 1 stk. ved værftets havneforplads og 1 stk. ved værftets plads mod nord. Havnefoged vurderer på opsætning af præventiv skiltning.
 • Døre til offentlige toiletter er eftergået for funktion (slibning og maling)
 • Vimpler til flagstænger er indkøbt og monteret
 • Frivillig arbejdsdag maj kl. 08-15 planlægges med mulige emner:
  • Istandsættelse af offentlige toiletter
  • Mastehus males udvendigt mod værft og facader.
  • Montering af skærmvæg ved udvendig bruser ved badehus
  • Plantekasser efterses og males, evt. nye ved havnekontoret
  • Låge og plankeværk til gammel miljøgård
  • Borde- og bænkesæt eftergås og males
  • Gammel båd på bedding males
 • Havnens Dag – 10.- 11. juni bemandes med Morten på Havnekontoret.
 • Maritim turisme – bestyrelsen:
  • vurderer ikke, at økonomien ”hænger sammen” med forventede udgifter til et sekretariat.
  • er enig i rapportens udmeldinger om bl.a. manglende skiltning….
  • ser muligheden i, at ”inspirationskataloget” aktiveres af interessenter på og omkring Lynæs Havn – med afsæt i et forbedret og styrket samarbejde.
  • besluttede at afsætte en dag/aften, hvor det skal drøfte og aftales, hvordan vi kommer videre..(Hvorfor kommer ”folk” til Lynæs Havn?)
 • Bådeværftets nye ejer Peter Øvre var inviteret til kort at orientere om sine ideer og forslag: Prototype for husbådsprojekt, 14m2 overnatningshytter placeret på egen grund mod vest, etablering af udekøkken, evt. afholdelse af Sankt. Hans-bål/aften på stranden og indkøb af Lynæsjoller til udlejning.
 • Bestyrelsen drøftede det nødvendige omfang af renoveringen af taget på Havnekontoret.
 • Muligheder for professionelle luftfoto og videooptagelser af Lynæs Havn igangsættes.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. marts 2017:

– Bestyrelsen ønskede Morten tillykke med de 10 år på Lynæs Havn.

– Mindre justeringer af kranens takstblad blev foretaget.

– Oversigt over hvilke pæle der ikke er forsynet med plastrør udarbejdes.

– Forslag til støbning af ”testklodser” til bådkranen udarbejdes.

– Legehuset er færdigmonteret på rette plads, og der er ”møbleret” lidt rundt på pladsen.

– Fodhegn langs bro 9 og 14 er bortskaffet – tilbage mangler trimning af hybenroser.

– Vejstriber på P-pladser er nær afslutning.

– Indkaldelser til generalforsamlingen er udsendt. Muligheder for en digital udsendelse undersøges.

– Mulige overvågningscameraer samt webcam-løsninger undersøges.

– Diverse brønddæksler er udskiftet.

– Gulvbelægning i forrum og vaskeri ved sejlerkøkkenet udskiftes.

– Lynæs Havn skifter til ny GTL diesel fra Shell, som er på basis af naturgas, der næsten er sodfri, lugtfri og ikke danner oliefilm på vandet og fordamper hurtigt.(Svanemøllehavnen har gode erfaringer)

– 2 stk. ”Parklamper” på bro 3 er udskiftet og 6 stk. lysarmaturer i master udskiftet.

– El-stik på landpladser er eftergået, og nødvendige udskiftninger er foretaget.

– Brodæk på bro 16 inkl. installationer er nær afslutning. Den lille bro ved slæbestedet renoveres.

– Havnefogeden deltager i diverse workshops og planlægningsmøder i forbindelse med Vild med Vand og LYN-X

På gensyn på Generalforsamlingen i Hundestedhallen lørdag den 25. marts 2017 kl. 10:00


Nyt fra bestyrelsesmødet 08. februar 2017: 

– Generalforsamlingen lørdag den 25. marts 2017 er tilrettelagt mht. indkaldelse, bestyrelsesberetning, prioriteringsliste og årsrapport for 2016.

– Lynæs Havn amba. kommer med et positivt resultat på DKK 470.249

– El-standere på de laveste broer forsynes med “opsatser”, for at imødegå oversvømmelse.

– Efter de seneste tyverier på havnen besluttede bestyrelsen at opsætte mere lys omkring havnekontoret samt kameraer.

– Reparation af beklædning på bolværk ved ny kran samt nedlægning af gammel miljøgård igangsættes.


Nyt fra bestyrelsesmødet 13. december 2016 

Af orienteringspunkter kan nævnes:

– Lynæs Bådværft er solgt.

– En andelhaver er blevet ekskluderet på grund af manglende betaling.

– Havnens pæle er undersøgt for pæleorm, og resultatet er godt – pælene er i fin stand.

– Forventningerne til havnens regnskab for 2016 er positivt – reultatet bedre end budgettet. Mulighederne for at fremskynde vedligeholdelsesprojekter bliver muligt.

– Der har været indbrud på havnekontoret.

– Charlie fra “Lynæs Fisk & Steakhouse” melder om succes for restaurenten.

– Der er i 2016 handlet 75 stk. bådpladser – det største antal nogen sinde.

– Havnepersonalet (Morten og Christian) har afsluttet deres krankursusuddannelser og har nu kranførercertifikat.

– Vedligeholdelsplanen er prioriteret med bl.a. færdiggørelsen af legetårn, brodæk 16, skørter og bro ved ny kran samt nedlæggelse af gammel miljøgård.

– Møder og work-shops for projekt “Lynæs Natur- og Søsportcenter” er tilrettelagt.

– Halsnæs Kommune har støttet “Lynæs Vandsportscenter” der afholdes i to week-ender i juni 2017 – sammenfaldende med Havnens dag den 10. juni 2017.

– Havnen har drøftet generelle udviklingsmuligheder med Halsnæs Kommune – begræsninger og muligheder i forhold til fredninger og strandbeskyttelseslinjer.

– Til dato er indkøbt 147 stk. systemstativer, 162 stk. SeaQuip 13 stk. motorbådsbukke, 28 stk. sæt stormstøtter og forskelligt andet tilbehør.

– Havnens nye hjemmeside forventes præsenteret i begyndelsen af januar 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 01. november 2016 (Næste bestyrelsesmøde 13. december 2016)

“Lynæs Natur- og Søsportcenter” har med støtte fra ”Projekt Maritim Turisme” fået tilknyttet et konsulentfirma, der i første omgang skal tilvejebringe en forretnings- og fundraisingsplan.

Så er der i 2016 handlet i alt 69 stk. bådpladser.

Igen i 2017 afholdes “Havnens Dag” i Lynæs samtidig med med et Brugtbådsmarked – det sker lørdag den 10. juni 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 27. september 2016 

Styregruppen for ”Projekt Maritim Turisme” har godkendt ansøgningen fra Lynæs Havn – “Udviklingsprojektet Lynæs Sportscenter”. Betingelserne og rammerne skal drøftes på et indledende møde den 06. oktober 2016.

På et evalueringsmøde med Badeklubben er der blevet drøftet rengøring, skærmvæg til bruser, lakering af gulv udlægning af bøjer og platform.

Inden vinteren skal der findes overdækningfaciliteter til bådvogn og traktor.

Bestyrelsen er tilfredse med havnens økonomi, og ser muligheder for at kunne fremskynde planlagte vedligeholdelses- og forbedringsprojekter i 2017 – bl.a. nyt tag på havnekontoret.

Til dato har havnen i år haft 1.700 gæster.

Spildolietanken i miljøgården står til udskiftning og brodæk på bro 16 udskiftes i vinter samt måske brodæk ved tankanlæg og mastekran.

Der udføres stikprøveanalyser af udvalgte pæle i havnen.

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for placering af master i masteskuret.

Der annonceres med “Frivillig arbejdsdag på Lynæs Havn” der afholdes lørdag den 20. maj 2017 fra kl. 08-15.

Bemærk: Nye retningslinjer for placering af både, stativer og vogne på land. Se opslag på broer og her på hjemmesiden.


Nyt fra bestyrelsesmødet 09. august 2016 

Lynæs Havn har afholdt møde med Surfcenter, Sejlklub, Kajakklub, Kommunens projektleder Mette Clausen Sandahl samt repræsentanter fra den nye efterskole på Thoruplund vedr. ”Projekt Maritim Turismes” muligheder på Lynæs Havn. Et positivt møde, som kan være ”indgangsportalen” for flere aktører/et større projekt. Det blev aftalt, at Lynæs Havn fremsender en ansøgning omdeltagelse i projektet.

Havnens økonomi følger budgettet, og bestyrelsen vurderer, at årets resultat kan nås.

Til dato har havnen i år haft 1.400 gæster (svarende til 2015) – hvilket ikke er tilfredsstillende.

Salget af bådpladser går godt – der er pt. 42 stk. ledige (heraf ejer havnen 8 stk.)

Den offentlige livredderpost ved oplevelsesbroen har været en succes og gentages i 2017.

Bestyrelsen drøfter retningslinjer for kommende vinter-placeringer af både på landpladser.

Forsøget med ”drænhuller” på P-pladsen vest for toiletbygning har været positive.

Sejlerkøkkenet er blevet istandsat.

Arbejdet med uddybning af sejlrenden til jollehavnen (dybde 1 m) nord for bro 18 igangsættes nu.

Bestyrelsen tilslutter sig Greenwell’s forslag til kommunal ansøgning om opstilling af overnatninghytter på arealet ved sheltere.


Nyt fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 

Havnen planlægger en ansøgning til “Projekt Maritim Turisme” (omfattende de 3 kommuner på den nordsjællandske kyst), hvor mulige projekter for Lynæs Havn, med den unikke geografisk placering (farvande) kunne være:

Tilbyde de rigtige faciliteter for ”Fuldservice – bådklargøring” samt et “Søsportcenter”.

Stort salg af chips (55 stk.) til badehuset samt godt 600 poletter til sauna.

Der er til dato handlet rigtigt mange bådpladser (38 stk. pladser i 2016) (48 stk. i hele 2015)

Vi har pt. 50 stk. bådpladser til salg (62 stk. i marts 2016)

Det øverste kranspil på den store mastekran er udskiftet.

Der er opsat nye bro-nr.skilte og ”Velkommen til Lynæs”-skilte på molehovederne.

Ca. halvdelen af de ekstra 50 stk. bestilte systemstativer er modtaget.

En veltilrettelagt arbejdsdag blev positivt modtaget med 22 fremmødte – bør gentages i 2017 en måned tidligere.

Der blev malet mange steder, monteret handicap-taktiler på oplevelsesbroen, plantet blomster og sejlerkøkkenet fik den helt store tur – stor tak til alle deltagende.

Havnens ”Farvekatalog” (Retningslinjer for hvilke farver der anvendes på hvilke bygningsdele) ajourføres/suppleres med nye forslag til farver på bl.a. inventar.

Det har været nødvendigt at irettesætte en del unge, der badede og havde det sjovt i havnebassinet.

Åben Havn / Vild med Vand den 29. maj 2016 var en stor succes med mange besøgende.

Bestyrelsen forbereder nye retningslinje for anvendelsen for de forskellige arealer på havnen.


Nyt fra bestyrelsesmødet 17. maj 2016 

Der er til dato handlet 30 stk. båpladser i 2016.

Der er gang i oprydningen på havnen…Bestyrelsen håber at nå mere på Arbejdsdagen lørdag den 4. juni 2016 kl. 8-16 – HUSK tilmelding til Havnekontoret.

Personalt kan søsætte 12-15 sk. både på en dag. Fremadrettet planlægges der med at have 3 ugentlige hverdage og nogle week-ender til søsætning/optagning.

Bestyrelsen drøftede retningslinjer for anvendelsen af “forpladsen” i den gamle havn – som ikke er en P-plads. (Vinteropbevaring frem til 15. april og klargøring af maksimalt én uges varighed)

PR-indsatsen for Projekt Vild med Vand – Havnens Dag den 29. maj 2016 kl. 10-16 intensiveres fra nu af!

Generalforsamlingen i 2017 afholdes den 25. marts 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 14. april 2016

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Gert Møller som formand (valgt på generalforamlingen), Tobias S. Larsen som næstformand og Ole Steen Lintrup som sekretær.

Andelshavere får nu mulighed for at få annonceret deres bådplads til salg på hjemmesiden. Dette sker ved henvendele til havnekontoret.

Der er i årets første 3 måneder handlet 20 stk.bådpladser.

Folkene bag den private U-båd “UC3Nautilus” har besøgt Lynæs Havn, med det formål at leje plads i den gamle havn fra sommeren 2016.

Mastekraner er synet og godkendt.

Der er opført nyt skur efter stormen ved mastekranen til betalingsanlæg for køb af brændstof.

Fiskerbåden “H7 Isefjord” er næsten på plads med deres salgs- og kølecontainer på vestmolen.

Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er tilladt at oplade el-bilier på Lynæs Havn.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for etablering af en ny og tidssvarende hjemmeside.

Badeklub og surfere arbejder med planerne og tilladelser for en offentlig badeplatform udlagt NV for fyret.

“Vild med Vand-projekt” søndag den 29. maj 2016 kl. 10-16 er i god proces med mange aktører.

Havnens bestyrelse har nedsat et “Vedligeholdelsesudvalg” med Tobias S. Larsen som formand, og havnefoged Morten samt Peter, Janik og Torben fra bestyrelsen. Bestyrelsen og flere andelshavere ønsker, at der skal ske “et generelt løft” af områderne på Lynæs Havn. Der udarbejdes en prioriteret plan for arbejdet og der afholdes en

“Frivillig arbejdsdag lørdag den 4. juni 2016 kl. 8-16” hvor bestyrelsen og havnens personale håber, at mange i løbet af dagen vil møde op og hjælpe med vedligeholdelse og oprydning.